Javni razpisi

jul  2017 28

Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine – žičniške naprave in nepremičnin žičnice Španov vrh v lasti občine Jesenice

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 22. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami in drugimi objekti Občine Jesenice, za leto 2017, Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leto 2017 in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, objavlja

 

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNINE – ŽIČNIŠKE NAPRAVE IN NEPREMIČNIN ŽIČNICE ŠPANOV VRH V LASTI OBČINE JESENICE

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Lastnica premičnine – žičniške naprave in nepremičnin žičnice Španov vrh, ki so predmet prodaje, je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja premičnine in nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.

III. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje so:

  • premičnina – žičniška naprava, ki sestoji iz smučarske sedežnice proizvajalca Metalna Maribor, transportne vrvi in elektro opreme proizvajalca AAE Telefunken;
  • nepremičnina s parc. št. 397/6 k.o. 2174 Planina (v deležu 9592/10000) – zemljišče, na katerem stoji stavba z ident. št. 121 v izmeri 333,1 m2, ki ima štiri posamezne dele, in sicer postajo žičnice – številka dela stavbe 1 v izmeri 211,7 m2, restavracijo – številka dela stavbe 2 v izmeri 95,6 m2, sanitarije – številka dela stavbe 3 v izmeri 12,2 m2 in transformatorsko postajo – številka dela stavbe 4 v izmeri 13,6 m2. Del stavbe št. 4 – transformatorska postaja ni predmet prodaje.
  • nepremičnina s parc. št. 397/7 k.o. 2174 Planina – zemljišče, na katerem stoji stavba z ident. št. 158 v izmeri 36,7 m2, ki ima dva dela, in sicer posamezni del št. 1 – skladišče v izmeri 24,4 m2 in posamezni del št. 2 – drvarnica v izmeri 12,3 m2.
  • nepremičnina s parc. št. 435/205 k.o. 2174 Planina (v deležu do 111/1000) – zemljišče, na katerem stoji stavba z ident. št. 357, ki v naravi prestavlja srednjo postajo žičnice Španov vrh. Predmet prodaje (delež 111/1000), v naravi predstavlja posamezne prostore v pritličju stavbe, in sicer pisarno v izmeri 6,63 m2, vetrolov v izmeri 2,70 m2, WC v izmeri 1,08 m2, ter shrambo in predprostor v izmeri 1,80 m2.
  •  nepremičnina s parc. št. 370/6 k.o. 2637 Prihodi – zemljišče, na katerem stoji stavba z ident. št. 240 v izmeri 70 m2, ki ima 4 posamezne dele, in sicer zgornjo postajo žičnice – številka dela stavbe 1 v izmeri 29,9 m2, bife – številka dela stavbe 2 v izmeri 24,6 m2, sanitarije – številka dela stavbe 3 v izmeri 6,7 m2 in shrambo – številka dela stavbe 4 v izmeri 8,8 m2.
  • nepremičnine s parc. št. 397/8 k.o. 2174 Planina, 435/264 k.o. 2174 Planina, 435/265 k.o. 2174 Planina, 372/2 k.o. 2637 Prihodi, 372/3 2637 Prihodi, 372/4 2637 Prihodi in 370/7 2637 Prihodi – zemljišča v izmeri od 8 do 16 m2, na katerih stojijo stebri žičniške naprave.
  • nepremičnina s parc. št. 435/263 k.o. 2174 Planina v deležu do 111/1000 v naravi predstavlja zemljišče ob srednji postaji žičnice Španov vrh (parc. št. 435/205).

Predmetna premičnina in nepremičnine se prodajajo izključno kot celota. Ponudniki lahko ponudbe oddajo kot posamezne pravne osebe sli samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje žičniške dejavnosti.

Premičnina in nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

Davek na promet nepremičnin plača kupec, stroške overitve podpisa na pogodbi ter stroške povezane z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo plača prodajalec.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena je 82.521,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

VI. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 16.8.2017 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 16.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure). Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek, dne 18.8.2017 ob 12.00 uri, v mali sejni sobi, v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj, ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VII. VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 8.252,10 EUR oziroma 10% izhodiščne cene za predmetno premičnino in predmetne nepremičnine. Varščino morajo ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-7221002-47863016, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb za nakup premičnine – žičniške naprave in nepremičnin žičnice Španov vrh na območju občine Jesenice«. Potrdilo o plačani varščini morajo ponudniki priložiti ponudbi.

Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj, ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VIII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje žičniške dejavnosti, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP premičnine – žičniške naprave in nepremičnin žičnice Španov vrh na območju občine Jesenice«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice, ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter e-naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter drugi podatki o premičnini in nepremičninah, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da, v kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja, je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb, pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki, katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba, oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno, razen, če Navodila ne določajo drugače.

IX. DRUGI PODATKI

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti, pri ga. Petri Dečman, vodji oddelka, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; tel.: 04/5869 297 ali pri ga. Nevenki Kavčič Cenček, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. 04 5869 302.

Ogled predmetne premičnine in predmetnih nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija za prodajo premičnine - žičniške naprave in nepremičnin na območju občine Jesenice z javnim zbiranjem je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

                                                                                                                

Tomaž Tom Mencinger  
ŽUPAN

 

Številka: 478-63/2017
Datum: 28.7.2017

Prebrano 1866 krat Nazadnje urejano na petek, 28 julij 2017 13:40