Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jun  2020 19

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2020

Številka: 410 – 17 / 2020 - 2
Datum: 9. 6. 2020

Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 70 / 2019, z dne 29. 11. 2019), objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2020

I.        Naročnik javnega razpisa

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.    Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2020.

Sofinancira se:

  • izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom in
  • programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu na prvi in drugi stopnji.

Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.

Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja).

Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra 2019 do oktobra 2020.

III.  Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj:

  • imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ,
  • predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njem opravlja dela najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in
  • predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano.

IV. Višina razpisanih sredstev je 4.070,00 EUR.

V. Merila za dodeljevanje sredstev

Merila vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 82 / 2019 z dne 31. 12. 2019) so sestavni del razpisne dokumentacije

VI. Postopek dodeljevanja sredstev

Sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 70 / 2019, z dne 29. 11. 2019).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno petka 10. 7. 2020. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2020 – sklic 410 – 17 / 2020 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si,  pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (pisarna II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in pri Gabru Šornu (tel. 04 /5884 665 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

X. Datum obravnavanja vlog

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa bo 14. 7. 2020 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vlogo, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec javnega razpisa zavrže s sklepom.

XI. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije za vodenje postopka javnega razpisa obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije, izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja področja LPŠ. Vlagatelj lahko zoper odločbo vloži ugovor v roku 8 (osem) dni od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Status izvajalca LPŠ v letu 2020 imajo vlagatelji, ki so upravičeni do sofinanciranja programov na podlagi odločbe, izdane v postopku izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ v občini Jesenice v letu 2020

ŽUPAN
  Blaž Račič

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 19. 6. 2020
  • Veljavno do: 10. 7. 2020
Prebrano 1113 krat Nazadnje urejano na sreda, 20 januar 2021 13:25

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave