Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jun  2020 19

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in okroglih obletnic delovanja društev v občini Jesenice v letu 2020

Občina Jesenice objavlja na podlagi Odloka o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 6/2017) ter 5. odstavka 9. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2020 (Ur. list RS, št. 79/2019)

RAZPIS

ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE ZA OHRANJANJE TRADICIJ NOV IN OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO TER TRADICIONALNIH PRIREDITEV IN OKROGLIH OBLETNIC  DELOVANJA DRUŠTEV V OBČINI JESENICE v letu 2020

I. NAROČNIK

Sredstva dodeljuje Občina Jesenice, C. železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:

 • prireditev oz. dogodkov za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
 • prireditev ob praznovanju okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij (10, 20, 30, 40, 50,… let)v občini Jesenice ter tradicionalnih prireditev, ki se izvajajo najmanj 25 let zaporedoma in je po njih občina Jesenice prepoznavna širši javnosti.

Sofinancira se enodnevne ali večdnevne prireditve:

 • ki so namenjene širši javnosti, širšemu krogu obiskovalcev,
 • ki se izvajajo na območju Občine Jesenice,
 • ki imajo prepoznaven značaj in vsebino,
 • ki dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, umetniško, humanitarno, družbeno podobo občine,
 • če je prireditev tradicionalna,
 • če gre za prireditev ob počastitvi okrogle obletnice delovanja društva in neprofitne organizacije (10-, 20-, 30-letnica ...),
 • če je izvedena v tekočem koledarskem letu,
 • če se v tekočem letu ne sofinancira iz drugih virov Občine Jesenice.

III. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša:

 • pod točko a) 2.000 €,
 • pod točko b) 5.000 €.

IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • društva in druge neprofitne organizacije, ki imajo sedež na območju občine Jesenice.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da so registrirani za izvajanje predlagane dejavnosti,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovane aktivnosti,
 • da za prijavljeno prireditev niso prejeli proračunskih sredstev iz drugih razpisov Občine Jesenice,
 • da v preteklih 3-eh letih ob pridobitvi proračunskih sredstev Občine Jesenice niso kršili določil pogodbe o sofinanciranju,
 • imajo do Občine Jesenice izpolnjeneoz. poravnane vse svoje obveznosti.

V. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša največ 50 % dejanskih upravičenih stroškov izvedbe prireditve, vendar ne več, kot znaša razlika med skupnimi odhodki in prihodki iz izvenproračunskih virov.

Kriteriji za dodelitev sredstev so:

1. prepoznavnost in pomen prireditve za občino Jesenice,

2. preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,

3. dosedanje delo oz. reference,

4. promocija prireditve oz. projekta,

5. ciljna skupina obiskovalcev, dostopnost dogodka javnosti.

Upravičeni stroški, ki jih razpis sofinancira, so:

 • najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve (osvetlitev, ozvočenje, projektor),
 • najem druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve (stojnice, odri, stoli, ograje, prenosni WC, zabojniki za smeti),
 • stroški oglaševanja prireditve (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora…);
 • prevozni stroški (avtobus ipd.),
 • stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa, vodenje prireditve idr.,
 • stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči, gasilcev,
 • stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora (komunalne storitve).

Stroški hrane in pijače niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Sredstva se lahko namenijo za sofinanciranje prireditev, ki so izvedene v letu 2020. Na promocijskih materialih prireditve mora biti objavljen logotip Občine Jesenice ter pri vseh promocijskih aktivnostih navedeno, da prireditev sofinancira Občina Jesenice. Za logotip upravičenec zaprosi sofinancerja po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Sofinanciranje občine bo največ do višine 50 % dejanske vrednosti posameznega projekta. V kolikor izvajalec, ki je prostovoljska organizacija, pri prijavi na javni razpis uveljavlja lastni delež v obliki prostovoljnega dela, mora to dokazovati s poročilom o prostovoljstvu v skladu z 41. členom Zakona o prostovoljstvu (Ur. list RS, št. 10 / 11 in sprem.).

VI. OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Dodeljena sredstva Občine Jesenice morajo biti porabljena v letu 2020.

VII. OBLIKA, ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

Vloge za sofinanciranje prireditev oz. projektov morajo biti izdelane izključno na pripravljenih obrazcih, ki jih zainteresirani lahko dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«.

Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice in sicer v  sprejemni pisarni, soba P1, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 in v petek od 8.00 do 12.30 ure.

Rok za oddajo vloge je 20.7.2020. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni  Občine Jesenice (pritličje) do 14.30 ure.

Prijave se oddajo na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna oznaka: “Za javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in okroglih obletnic delovanja društev v Občini Jesenice– sklic 410 – 16 / 2020 - ne odpiraj!" in polni naslov pošiljatelja.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene kuverte. Odpiranje vodi Komisija za vodenje postopka izvedbe javnega razpisa. Odpiranje, ki bo dne 24.7.2020, ne bo javno. Nepravilno opremljene in nepravočasno vložene vloge se zavržejo.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj na podlagi poziva v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

VIII. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

Vsi vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do vključno 31.8.2020.

Sklep o sofinanciranju izda na prvi stopnji pristojni organ občinske uprave. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15. dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene pogodba med prejemnikom sredstev in Občino Jesenice.

Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju. Poročilo mora biti oddano čim prej po izvedeni prireditvi, najkasneje pa do 15. novembra  2020.

Javni razpis je objavljen na podlagi Odloka o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 6/2017), ki se uporablja tudi v primeru nejasnosti v besedilu tega razpisa.

IX. DODATNE  INFORMACIJE

Natančnejše podatke o tem razpisu lahko zainteresirani dobijo NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINE JESENICE v času uradnih ur, po telefonu št. 5869-208 oz. preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Številka: 410-16/2020
Datum:    19.6.2020

Ž U P A N:
Blaž Račič

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 19. 6. 2020
 • Veljavno do: 20. 7. 2020
Prebrano 1396 krat Nazadnje urejano na petek, 07 maj 2021 16:44

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave