Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

nov  2020 11

Poziv za javno zbiranje informativnih/nezavezujočih ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora in Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, ob smiselni uporabi določb prvega odstavka 72. člena in 57. člena, v povezavi s prvim odstavkom 49. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/2018 in 79/2018), v nadaljevanju ZSPDSLS-1, in 16. člena, v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 31/2018), v nadaljevanju Uredba, objavljajo

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE INFORMATIVNIH/NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJEV JAVNEGA ZBIRANJA INFORMATIVNIH/NEZAVEZUJOČIH PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora in

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

II. PREDMET POTENCIALNE USTANOVITVE STAVBNE PRAVICE:

Predmet potencialne ustanovitve stavbne pravice sta nepremičnini:

  • zemljišče s parc. št. 62/4, v izmeri 12 661m2, k.o. Lovrečica
  • zemljišče s parc. št. 62/7, v izmeri 4 249 m2, k.o. Lovrečica,

v skupni izmeri 16 910 m2,

ki v naravi predstavljata zemljišče na območju Republike Hrvaške in ležita v neposredni bližini avtokampa Finida. Po razpoložljivih podatkih nepremičnini nista komunalno opremljeni, ležita pa v območju, ki ga veljavni prostorski akt mesta Umag opredeljuje kot nastanitveno turistična raba zemljišč (kamp).

Nepremičnini sta v solasti Občin Jesenice (delež do 6738/10000), Kranjska Gora (delež do 2000/10000) in Žirovnica (delež do 1262/10000).

Na predmetnih nepremičninah občine načrtujejo ustanovitev stavbne pravice z namen gradnje objektov, skladno z namensko rabo, ki jo določajo veljavni prostorski akti mesta Umag – PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA UMAGA („Službene novine Grada Umaga“, br. 3/04, 9/04, 6/06, 8/08 – pročišćeni tekst, 5/10, 5/11, 5/12, 21/14, 10/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 19/15, 2/16 – pročišćeni tekst i 12/17).  Stavbna pravica bi obsegala gradnjo objektov po predhodno izdelani projektni dokumentaciji in v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ter uporabo le teh skupaj s pripadajočim oziroma funkcionalnim zemljiščem, za določen čas 30 let od dneva sklenitve pogodbe.

III. NAMEN IN POSTOPEK ZBIRANJA INFORMATIVNIH/NEZAVEZUJOČIH PONUDB:

Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica so lastnice nepremičnin s parc. št. 62/4 in 62/7 k.o. Lovrečica. Predmetni zemljišči sta trenutno v rabi Avtokampa Finida. Na podlagi načela gospodarnosti občine načrtujejo bolj gospodarno in dolgoročno rabo navedenih nepremičnin, zato razmišljanja sledijo v smeri ustanovitve stavbne pravice za gradnjo in uporabo objektov, skladno z namensko rabo veljavnih prostorskih aktov (avtokamp), ki veljajo na območju navedenih nepremičnin, ter na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj. Namen navedenega poziva je pridobitev  informacij o interesu potencialnih zasebnih investitorjev za gradnjo in uporabo objektov na navedenih nepremičninah.

Postopek ustanovitve stavbne pravice (potencialno) je predviden v dveh fazah in sicer prva faza preveritev interesa na prostem trgu in možnosti ustanovitve stavbne pravice na navedenih nepremičninah. V kolikor bo interes izkazan in bo sprejeta odločitev, da se postopek nadaljuje, pa sledi druga faza, ki bo predstavljala izvedbo postopka ustanovitve stavbne pravice, skladno z določili veljavnih predpisov, ki zavezujejo pravne osebe javnega prava Republike Slovenije, ter sklenitev pogodbe po materialnih predpisih Republike Hrvaške.    Predmetni razpis predstavlja prvo fazo izvedbe postopka ustanovitve stavbne pravice na nepremičninah s parc. št. 62/4 in 62/7 k.o. Lovrečica.

IV. ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH/NEZAVEZUJOČIH PONUDB:

Rok za oddajo informativnih/nezavezujočih ponudb je do vključno srede 23.12.2020, priporočeno po pošti, na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Občine bodo prispele ponudbe pregledale, jih proučile in na njihovi podlagi sprejele odločitev o možnosti izvedbe druge faze. Občine si pridržujejo pravico opraviti informativni razgovor s posameznimi ponudniki. Vsi ponudniki, ki bodo v roku oddali svoje ponudbe bodo v primeru izvedbe druge faze (o razpisu javnega zbiranja zavezujočih ponudb) pisno obveščeni. 

V. DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije v zvezi s potencialno ustanovitvijo stavbne pravice na navedenih nepremičninah, lahko zainteresirani ponudniki, na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., posredujejo elektronsko sporočilo z vprašanji, in sicer do vključno 16.12.2020.

Razpisna dokumentacija – POTENCIALNA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA ZEMLJIŠČIH K.O. LOVREČICA – REPUBLIKA HRVAŠKA, je ponudnikom na voljo na spletni strani Občine Jesenice: https://www.jesenice.si/ (pod zavihkom ZA OBČANA – Javna naročila, razpisi, objave), Občine Kranjska Gora: https://obcina.kranjska-gora.si (pod zavihkom OBVESTILA IN OBJAVE), Občine Žirovnica: https://zirovnica.si/ (pod zavihkom Obvestila in objave – Aktualne javne objave in razpisi),in sicer od dneva objave tega poziva do dneva oddaje ponudb.

 

Številka: 478-74/2020
Datum: 22.10.2020

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 11. 11. 2020
  • Veljavno do: 23. 12. 2020
Prebrano 1438 krat Nazadnje urejano na sreda, 11 november 2020 09:04

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave