Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jan  2022 24

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v MIR- Koordinator za požarno varnost

 Številka: 110-3/2022

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju MIR)

KOORDINATOR V ZA POŽARNO VARNOST
(šifra J015017, DM št. 13)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Izobrazba:

 • srednja strokovna izobrazba – 15001
 • srednja splošna izobrazba – 15002
 • ekonomske smeri

Delovne izkušnje:

 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge koordinatorja V za požarno varnost:

 • izvajanje nalog s področja požarne varnosti iz izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti,
 • dela in naloge s področja požarne varnosti v lokalni skupnosti, kot jih določa Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/, Zakon o gasilstvu /ZGas/, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju in področni lokalni predpisi, v obsegu, kot ga dogovorijo župani občin ustanoviteljic,
 • izdelava enostavnih poročil in vodenje enostavnih evidenc,
 • izvedba drugih organizacijsko tehničnih in administrativnih nalog s področja dela,
 • druge naloge in opravila iz pristojnosti skupne uprave po nalogu vodje MIR  in županov občin ustanoviteljic

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, predvsem s področja izvajanja nalog s področja požarne varnosti.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Gasilske zveze Jesenice, na C.m.Tita 66, Jesenice, in v drugih prostorih, kjer MIR  opravlja svoje naloge, ter na terenu. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "Javni razpis, št. 110-3/2022 – koordinator V za požarno varnost" na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 29. 1. 2022. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 24. 1. 2022
 • Veljavno do: 29. 1. 2022
Prebrano 624 krat Nazadnje urejano na petek, 18 februar 2022 15:54

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave