Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2022 04

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Številka:             014-3/2022

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US), Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB 1 (Ur. list RS, št. 26/2011, 82/2013, 49/2016, 35/2017, 39/2018 in 69/2019) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja);
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda, ki vključuje tudi koncept trženja za mandatno obdobje.

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pro čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

  • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
  • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
  • funkcionalna znanja.

Prijavi na priloženem obrazcu naj kandidati priložijo življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev in soglasje o uporabi osebnih podatkov ter jih v roku 15 (petnajst) dni od dneva objave razpisa pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljenem imenovanju na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 233 pri Mojci Levstik.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 4. 2. 2022
  • Veljavno do: 19. 2. 2022
Prebrano 1232 krat Nazadnje urejano na četrtek, 10 marec 2022 15:34

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave