Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

maj 2012 17

Javni razpis za Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2012

Zaključeno

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji

Javni razpis za Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2012

 

I.      Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.    Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2012.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:

 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in 
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za področju športa), kar je razvidno iz priloženega dokazila.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • športna društva,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne in
 • javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine Jesenice.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov:

 • da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji,  v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,
 • da imajo sedež v občini Jesenice,
 • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
 • da športna društva s svojimi ekipami v ekipnih športih, svoje tekme pretežno igrajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj dokazuje z izjavo v vlogi (pogoj velja samo za športna društva).

Izvajalci športnih programov morajo poleg splošnih pogojev in pogojev, navedenih v predhodnem odstavku izpolnjevati še posebne pogoje, in sicer:

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • prijavitelj mora predložiti pogodbo s strokovnim delavcem, ki zanj opravlja delo, in iz katere mora biti razvidno, da se strokovni delavec obvezuje, da bo pri izvajalcu športnega programa (prijavitelju) po končanem izobraževanju oz. usposabljanju opravljal strokovno delo še najmanj tri leta. Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja in
 • prijavitelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.

IZPOPOLNJEVANJE

 • prijavitelj mora predložiti dokazilo, da strokovni delavec dela pri izvajalcu športnega programa (prijavitelju) najmanj eno leto, kar prijavitelj izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in
 • prijavitelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.

V. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za sofinanciranje so sestavni del razpisne dokumentacije.

VI. Višina razpisanih sredstev je 4.980,00 €, od tega je 70%, to je 3.486,00 € namenjenih za izobraževanje in usposabljanje in 30% to je 1.494,00 € za izpopolnjevanje.

VII. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo).

VIII. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu mora biti izvedeno oz. opravljeno v letu 2012, prav tako morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2012.

IX. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 01.06.2012. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2012-  ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

X.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II / 7). Dodatne informacije lahko dobijo tudi po tel. 04/ 5869 212 (Barbara Toman oz. po tel. 04/5884 665 Gaber Šorn).Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh:

 • www.jesenice.si. (pod rubriko »Javna naročila in razpisi – Javni razpis za Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2012«) in
 • www.zsport-jesenice.si (Zavod za šport Jesenice).

XI. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom (sklepom oz. na področju kulture z odločbo) odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt in
 • navedbo da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka, prepozna.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in požigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XII.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 05.06.2012 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Z izbranimi izvajalci projektov oz. programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 18-05-2012
 • Veljavno do: 01-06-2012
Prebrano 3986 krat Nazadnje urejano na sreda, 27 junij 2012 11:13

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave