Javni razpisi

maj 2014 09

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2014

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2014

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), razdeljeni na:

PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov so:

 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in 
 • da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prijavijo:

 • društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi in
 • javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice.

Izvajalci iz prve in druge alinee morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima vlagatelj sedež v občini Jesenice,
 • da je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja Jesenic, kar prijavitelj dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene ciljne skupine,
 • da je iz vloge razvidno, da je prijavitelj že uspešno izvedel enak ali soroden projekt na področju preventivne dejavnosti in
 • da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani in delujejo več kot eno leto na področju preventivne dejavnosti.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje preventivnih in humanitarnih projektov ter programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice so del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev za preventivne projekte je 8.000,00 €.

VI. Sredstva proračuna občine

Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 23.05.2014. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2014 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

IX. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge po posameznih področjih z navodili,
 • način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom (sklepom oz. na področju kulture z odločbo) odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt in
 • navedbo da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka, prepozna.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo po tel. 04/ 5869 212 pri Barbari Toman.

XI.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje bo 27.05.2014. odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 09-05-2014
 • Veljavno do: 23-05-2014
Prebrano 1531 krat Nazadnje urejano na torek, 27 maj 2014 13:08