Skok na osrednjo vsebino

Novice

Apr 2017 13

Zmanjšanje priključne moči daljinskega ogrevanja v večstanovanjskih stavbah in s tem zmanjšanje zneska na položnici

Stanovalce, hišnike in upravnike večstanovanjskih stavb, ki so priključene na sistem daljinskega ogrevanja in je že bila izvedena toplotna zaščita ovoja stavbe ( toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija stropa zgornje ogrevane etaže, vgradnja energijsko učinkovitih oken ) obveščamo, da je po 14. členu Splošnih pogojev za  dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice ( ULRS, št. 50/2012 ) možno obračunsko moč zmanjšati.

Smiselna vsebina 14. člena za zmanjšanje obračunske moči:

 1. Investitor ali odjemalec toplote, ki želi zmanjšati obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje.
 2. Obračunsko moč je možno zmanjšati enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vlogo za zmanjšanje potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vlogo za zmanjšanje obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganje za zmanjšanje obračunske moči prevzame odjemalec toplote.

Vsebina 35. člena:

1. Sprememba obračunske moči ni možna, razmer v primerih:

 • če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni postaji objekta,
 • če so v ali na objektu že izvedeni ukrepi, ki zmanjšajo porabo energije ob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.

2. Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi zmanjšanja obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

Da bo vloga uspešno rešena, je treba priložiti priloge, ki jih zahteva distributer toplote.

Vodstvu podjetja ENOS OTE d.o.o., se zahvaljujem za posodobitev kotlovnic, zmanjšanje priključnih moči in s tem zmanjšanje računov na položnicah za daljinsko ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, v katerih so bili izvedeni zahtevani pogoji.

Osnovne priloge so:

 • soglasje solastnikov,
 • dokazilo o lastništvu in
 • projektna dokumentacija, ki vsebuje:
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za staro stanje,
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za novo stanje.

Za izdelavo obeh elaboratov sta potrebna gradbeni načrt ( tloris in prerez stavbe ) ter projekt strojnih inštalacij.

Predlog:

Da ne bo podvajanja stroškov predlagam izdelavo ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE, ki že vsebuje:

 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe.

Ne spreglejte:

Termostatski ventili naj bodo izven kurilne sezone – v poletnem času odprti, da se razbremeni vzmet, ki je vgrajena v glavi termostatskega ventila.

AERO ( asistenca energetsko revnim občanom ) projekt, ki se izvaja v sodelovanju s centri za socialno delo ( CSD ). Občani, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč so upravičeni, ob izpolnitvi prijavnice, do paketa enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode.

V blokih, ki imajo toplotno izolirane zunanje stene in vgrajena energijsko učinkovita okna se pojavlja plesen na stiku zunanje stene in neizoliranega stropa zgornje ogrevane etaže. Plesen se tudi pojavlja na stiku zunanjih sten in neizoliranega stropa nad kletjo, še posebno takrat, kadar cokel ni toplotno izoliran.

Izkoritite možnost strokovnega, brezplačnega in neodvisnega energetskega svetovanja.

Proti plačilu izdelujemo in izdajamo tudi energetske izkaznice stavb.

Dodatne informacije se lahko dobijo v Energetsko svetovalnih pisarnah

mreže ENSVET ali po telefonu 04 5743 287.

Energetski svetovalec mreže ENSVET
Andrej Svetina

Read 3642 times

5 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave