Skok na osrednjo vsebino

Varstvo okolja in raba energije

Varstvo okolja

Varstvo okolja Varstvo okolja Občina Jesenice

Občinski program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je strateški dokument, ki vključuje usmeritve za razvojno politiko občine na področju varstva okolja, vse za namen doseganja trajnostnega razvoja občine. OPVO služi kot osnova za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine.

Pričujoči OPVO vključuje strateške in operativne cilje za trajnostni razvoj, ukrepe za doseganje teh ciljev, kazalce, s katerimi bo omogočeno spremljanje stopnje doseganja ciljev, nosilce izvedbe ukrepov za dosego ciljev, časovni rok za dosego posameznega cilja ter predvidene stroške, ki so s tem povezani.

POVZETEK PROGRAMA VARSTVA OKOLJA 2022-2027

Prvi občinski program varstva okolja (OPVO) za občino Jesenice je bil izdelan novembra 2004 za obdobje 2005 do 2007, vseboval pa je tudi okvirni program do leta 2020. Drugi OPVO za občino Jesenice seje izdelal za obdobje desetih let, od 2010 do 2020 in je vseboval operativni program s petimi strateškimi cilji (1). Občina Jesenice seje po preteku drugega OPVO odločila za izdelavo novega OPVO za obdobje petih let, od leta 2022 do 2027. Osnova za izdelavo OPVO je Poročilo o stanju okolja v občini Jesenice v obdobju 2015-2019, kije bilo izdelano septembra 2020 (2).

OPVO je dokument, v katerem so oblikovane strateške usmeritve občine na področju varstva okolja. Usmeritve temeljijo na dolgoročnih programih varstva okolja (kot je npr. ReNPVO) in definiranih problemih na področju okolja v občini Jesenice. Na podlagi strateških usmeritev je bilo izbranih pet strateških ciljev in dodatni operativni cilji s specifičnimi ukrepi, s katerimi se bodo strateški in operativni cilji dosegli.

V sklopu OPVO je določenih pet (5) strateških ciljev, ki so naslednji:

  1. Skrb za zdravo pitno vodo in ustrezno vodooskrbo.
  2. Zmanjševanje količine nastalih odpadkov in povečanje ločenega zbiranja in ponovne uporabe.
  3. Podnebne spremembe - ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe.
  4. V skladu z možnostmi skrb za dobro stanje okolja.
  5. Celovito okoljsko informiranje in obveščanje.

Za vse strateške cilje so bili v okviru priprave OPVO določeni operativni cilji in načrt ukrepov za dosego operativnih in s tem tudi strateških ciljev. Za spremljanje in vrednotenje OPVO pri doseganju operativnih in strateških ciljev so bili določeni kazalci za spremljanje, ki se spremljajo in vrednotijo vsako leto v okviru občinskega sveta in natančneje tudi vsako peto (5) leto po izvedeni analizi trendov kazalcev. Na ta način je zagotovljeno stalno spremljanje napredka v doseganju operativnih in strateških ciljev OPVO. Poleg tega so bili za posamezne ukrepe določeni nosilci izvedbe posameznega ukrepa, stroški in viri financiranja izvedbe posameznega ukrepa.

Pri pripravi OPVO je sodelovala tudi javnost, saj je bila namera o pripravi OPVO ter osnutek OPVO objavljen na spletni strani Občine Jesenice skupaj s pozivom za dajanje pripomb in pobud. Zaradi epidemioloških razmer v času priprave OPVO so se pripombe in predlogi zbirali elektronsko.

Ker OPVO ni tog dokument, se bo program varstva okolja v procesu izvajanja lahko dopolnil z dodatnimi cilji in ukrepi, če se bo po tem pokazala potreba.


Občinski program varstva okolja za občino Jesenice za obdobje 2022 - 2027


Karta onesnaževalcev

 

* Če se vam zgornje okno ne prikaže, kliknite na spodnjo povezavo
jesenice.si/gis-varstvo-okolja