Javni razpisi

Jun 2017 29

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnine

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice, za leto 2017, št. 478-76/2016, sprejetega na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 27.10.2016, objavlja

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica v deležu do 2/6, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 42/I v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, v Republiki Hrvaški.

III. OPIS PREDMETA PRODAJE

Predmet prodaje v naravi predstavlja – stanovanje št. 42/I v večstanovanjski stavbi, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, Republika Hrvaška. Objekt je bil zgrajen leta 1988 in je solidno vzdrževan. Stanovanje v izmeri 25,35 m2 zajema: hodnik, sobo s kuhinjo in kopalnico z WC. Stanovanju pripada tudi balkon. Stanovanje je opremljeno.

Nepremičnina je zajeta v Načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2017. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 28.4.2017 je bil za stanovanje izdelan energijski certifikat.

IV. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba v pisni obliki.

V. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnino znaša 34.237,38 EUR (štiriintrideset tisoč dvesto sedemintrideset EUR 38/100). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 5% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu organu v Republiki Hrvaški.

VI. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalke Občine Jesenice, ki ga bo izstavila na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalke.

VII. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala v torek, 25.7. 2017 ob 14.00 uri v mali sejni sobi, v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VIII. VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje do vključno ponedeljka, 24.7.2017 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremičnine s parc. št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica v deležu do 2/6, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 42/I v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, Republika Hrvaška, v višini 3.423,74 EUR (tri tisoč štiristo triindvajset EUR 74/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-7221002-47879017 s pripisom »varščina za ponovno javno dražbo – nepremičnina s parc. št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica v deležu do 2/6,«.

Plačana varščina bo izbranemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in se javne dražbe ne bodo udeležili, se varščina zadrži.

V primeru, da plača varščino le en ponudnik in ta noče kupiti predmeta prodaje po izklicni ceni, se varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine se varščina zadrži.

IX. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Solastniški del 2/6 na nepremičnini s parc. št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 42/I v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, Republika Hrvaška se prodaja po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

2. Stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalke) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga za vpis lastninske pravice, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V tem roku mora najugodnejši dražitelj priskrbeti OIB (osebni identifikacijski broj), kar je pogoj za vknjižbo novega lastnika v zemljiško knjigo v Republiki Hrvaški.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo varščino.

5. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Republike Hrvaške lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

 • potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
  - da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
  - da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
 • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
 • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
 • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko X.),
 • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (32. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).  

6. Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matični številki in telefonski številki, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena (ni dražiteljev), je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

7. Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

8. Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. 031-717-843 (Petra Dečman, Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve) ali 04 5869 302 (Nevenka Kavčič Cenček) ali pišete na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., in sicer od dneva objave javne dražbe do vključno ponedeljka, 24.7.2017.

Izjava iz IX. točke tega razpisa je dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-79/2016

Read 1912 times Last modified on Friday, 28 July 2017 13:49

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave