Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Feb 2024 09

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice v letu 2024 Featured

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

  • kulturne dejavnosti,
  • športne in rekreativne dejavnosti (redne vadbe, pohodi,…),
  • skrb za zdravje in zdrav življenjski slog (programi za ohranitev in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja),
  • humanitarno dejavnost (programi socialne in druge pomoči članic in članov društev upokojencev za starejše, humanitarne oz. dobrodelne prireditve ter druge oblike humanitarne dejavnosti),
  • organizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (srečanja, izleti, predavanja, okrogle mize, seminarji in druge oblike izobraževanja za potrebe članic in članov društev upokojencev),
  • informiranje, obveščanje in svetovanje.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo s sklepom zavržena.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do petka, 23. 2. 2024.

Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

"Javni razpis za dodelitev sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice v letu 2024 – sklic 410-5/2024 – ne odpiraj!".

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12.30 ure.

Dostop do razpisne dokumentacije in posredovanje informacij

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja javnega razpisa tudi v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na telefonski številki 04 58 69 310 (Tea Resman) ali e-naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 9. 2. 2024
  • Veljavno do: 2. 4. 2024
Read 420 times Last modified on Tuesday, 23 April 2024 08:48

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave