Skok na osrednjo vsebino

Pojasnila in popravki

apr  2020 07

Odziv direktorja občinske uprave na navedbe LO Levica Jesenice v zvezi s sprejetimi ukrepi za ublažitev posledic koronavirusa

Spoštovani svetniki Občinskega sveta in občani občine Jesenice!

Na uradni Facebook strani Občine Jesenice pod zavihkom »objave obiskovalcev« (povezava), kot tudi na Facebook strani LO LEVICE Jesenice - Jeseniške Alternative (povezava) lahko zasledite javno objavo občinskega svetnika in koordinatorja LO stranke Levica Jesenice – Jeseniške alternative, gospoda Vlada Mlinarca, v kateri navaja, da od mene niso prejeli konkretnih odgovorov na dopis glede nespoštovanja zakonodaje pri sprejemanju ukrepov župana v času epidemije. V celoti je objavljen tudi dopis LO LEVICE Jesenice - Jeseniške Alternative, ki ga je ta na moj elektronski naslov poslala 5. 4. 2020.

Ker iz objave izhajajo očitki o nezakonitem ravnanju pri sprejemu ukrepov župana s 1. 4. 2020 za omilitev posledic razglašene epidemije in pomoč malemu gospodarstvu ter očitki na račun župana in mene glede domnevnega diskreditiranja članov Levice v Občinskem svetu Občine Jesenice, v nadaljevanju z namenom zaščite lastne integritete in kredibilnosti ter integritete občinske uprave, ki jo vodim, podajam naslednja pojasnila:

Po objavi ukrepov za omilitev posledic razglašene epidemije in pomoč malemu gospodarstvu, ki jih je 1. 4. 2020 sprejela Občina Jesenice (ukrepi so navedeni TUKAJ), smo naslednji dan v Kabinet župana prejeli vprašanje glede pristojnosti župana za sprejem ukrepov, brez morebitnih sklepov občinskega sveta.

Pojasnila v zvezi z zastavljenim vprašanjem so bila naslednji dan (2. 4. 2020) posredovana tudi članom LO LEVICE Jesenice - Jeseniške Alternative, in sicer (citiram svoj odgovor):

»Spoštovani!

V nadaljevanju pojasnjujem pristojnosti župana po posameznih ukrepih, ki jih je z namenom omilitve posledic razglašene epidemije včeraj sprejel župan, in sicer:

V skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in Statuta Občine Jesenice, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in izvrševanje občinskega proračuna, je sklepanje pravnih poslov o oddaji nepremičnega premoženja občine v najem, v izključni pristojnosti župana. Smiselno je v pristojnosti župana tudi začasna odredba o oprostitvi plačila najemnine, kot je bilo odrejeno v konkretnem primeru. Poleg tega odredba temelji na 65. in 34. členu Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega lahko v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, nujne začasne ukrepe sprejme župan.

V kolikor država ne bo zagotovila sredstev za likvidno poslovanje vrtcev (izpad sredstev zaradi oprostitve plačil staršem v času zaprtja vrtcev), bo ta treba zagotoviti v okviru izvrševanja občinskega proračuna. Glede na to, da je bilo v medijih zaznati obljube Vlade RS, da bo glede tega pomagala občinam, gre za pogojni ukrep, ki bo po potrebi realiziran naknadno.

Preoblikovanje oz. spremembo javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice za leto 2020 na način, da bodo vsa zagotovljena sredstva (95.000 €) namenjena ukrepu Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, je na korespondenčni seji potrdila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa.

Sprejet je bil tudi ukrep, s katerim bo zagotovljen odlog plačila NUSZ v naši občini. Potrebne podatke bo občina namreč pristojnemu davčnemu organu za izdajo odločb posredovala do konca junija (in ne do konca marca), ta pa mora odločbe izdati v treh mesecih po prejemu podatkov, torej bodo izdaja odločb in plačila zamaknjena v drugo polovico leta.

V kolikor rabite dodatna pojasnila, se mirno lahko obrnete name oz. na kabinet župana OJ.

Lep pozdrav,«

Citirana pojasnila glede pristojnosti župana za sprejem ukrepov so bila torej povod za objavljeni dopis na Facebook strani Občine Jesenice, pri čemer pa gospod Mlinarec pojasnil seveda ni objavil, temveč je objavil moj skop odgovor, ki je temeljil na prepričanju, da so za tistega, ki želi razumeti, dovolj jasna že zgornja pojasnila.

Kljub zgornjim pojasnilom podajam dodatna pojasnila k očitkom, ki izhajajo iz objavljenega dopisa Levice Jesenice – Jeseniške alternative, in sicer:

Kljub takojšnji javni objavi sprejetih ukrepov na različnih komunikacijskih kanalih se strinjam s pomisleki piscev dopisa glede obveščanja občinskih svetnikov o sprejetih ukrepih. Drži, Občina bi namreč o sprejetih ukrepih lahko posebej obvestila tudi občinske svetnike, vendar je to ob obilici preglavic s trenutnimi zahtevnimi razmerami žal izostalo.

Res je, da v skladu z 8. alinejo drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Jesenice občinski svet nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta, vendar pa ukrepi niso bili sprejeti na podlagi sklepov občinskega sveta, temveč v okviru pristojnosti  župana in drugih ustreznih pravnih podlag.

Dodatno pojasnjujem tudi pravne podlage za izdajo začasne odredbe župana, s katero so vsi najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najem prevzete poslovne prostore, ki so v lasti Občine Jesenice in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, od 16. 3. 2020 do preklica oproščeni plačila najemnine. V skladu z 2. točko 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. V četrtem odstavku 29. člena je določeno, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej župan. Župan je v skladu z določili Zakona o javnih financah namreč odgovorna oseba za izvrševanje občinskega proračuna. Občinski proračun izvršuje na podlagi drugega odstavka 50. člena Statuta Občine Jesenice. Pri tem pa je pomembno, da se v skladu s 24. členom navedenega zakona pridobivanje in razpolaganje (pridobitev oziroma odsvojitev lastninske pravice) in ne najemanje stvarnega nepremičnega premoženja, izvaja na podlagi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sprejme občinski svet, na predlog župana. Sklepanje najemnih pogodb, po izvedenih postopkih oddaje stvarnega občinskega premoženja v najem v skladu z ZSPDSLS-1, pa je torej v izključni pristojnosti župana. Ob smiselni uporabi navedenih zakonskih določb je v izključni pristojnosti župana tudi oprostitev plačila najemnine, ki je seveda odrejena le v izrednih primerih, kot je npr. epidemija COVID-19. Zgoraj opisane zakonske določbe tudi pojasnjujejo, kako, v skladu z zakonom o ravnanju s stvarnim premoženjem občine, odloča občinski svet (111. člen Statuta Občine Jesenice).

Podobne odredbe so izdali tudi župani nekaterih drugih občin, kot primer navajam Občino Šentilj, Občino Duplek in Občino Pesnica.

Ob vsem opisanem dogajanju me žalosti, da ne razpravljamo o morebitni koristnosti in učinkovitosti vsebine sprejetih ukrepov (k sprejetju katerih so nenazadnje svoj delež res doprinesli tudi pisci dopisa) in se ne ukvarjamo z razmislekom o tem, kaj za občane še lahko postorimo, temveč z iskanjem postopkovnih napak pri sprejemanju ukrepov.

Članom Občinskega sveta Levice Jesenice – Jeseniške alternative se zahvaljujem za izkazano spoštovanje v uvodu njihovega dopisa in izražam obžalovanje, da se prepoznavajo kot »nezaželeni negativci«. Hkrati pa ostro zavračam vse očitke o kakršnikoli diskreditaciji katerega koli člana Občinskega sveta Občine Jesenice.

Nasprotno, ravnanja in navedbe izpostavljenih članov Levice Jesenice – Jeseniške alternative dojemam kot poskus moje diskreditacije, zato jim svetujem zadržano držo pri javnem izpostavljanju neutemeljenih očitkov zoper mene ter občinsko upravo Občine Jesenice in pričakujem javno opravičilo.

 

Dr. Gregor Hudrič
Direktor občinske uprave Občine Jesenice

Prebrano 2277 krat Nazadnje urejano na četrtek, 09 april 2020 21:21

3 komentarji

 • Komentiraj povezavo 1, 11.04.2020 08:35 od lo Levica Jesenice-Jesenika Altrnativa

  Spoštovani direktor OU g.Gregor Hudrič.
  Hvala za vaš odgovor na naše zastavljeno vprašanje. Kot ste lahko razbrali iz naših objav in komentarjev nismo nikoli niti z eno samo besedo nasprotovali sprejetim ukrepom, ki jih je v teh časih epidemije sprejel župan, saj tako kot ste zapisali sami, so le ti tudi del naših predlogov. Nikoli nismo imeli namena, da bi tej pravici, ki jo v tem primeru ima župan, kakor koli oporekali. Ne oporekamo niti razlogom, za sprejetje takih ukrepov. Nismo pa se strinjali z načinom potrjevanja teh ukrepov, ki niso bili izvedeni tako kot to določa drugi stavek 34. člena Zakona o Lokalni Samoupravi, in ta je tako rekoč jabolko spora. Vseli nas, da ste tudi sami ugotovili (glede na vaš odgovor), da bi te ukrepe moral potditi tudi Občinski Svet, zato upamo, da se bo to tudi v najkrajšem možnem času zgodilo. Ne glede na vašo oceno in dejstvo, da smo bili tudi mi predlagatelji enakih ukrepov, si ne vi in ne mi, ne moremo vzeti te pravice, da bi odločali v imenu celotnega Občinskega Sveta.
  Lep Pozdrav, in ostanite zdravi.
  Za svetniško skupino LEVICE Jesenice – Jeseniške Alternative
  Koordinaator LO LEVICE Jesenice – Jeseniške Alternative
  Vlado Mlinarec

  Prijavi
 • Komentiraj povezavo 1, 09.04.2020 15:02 od Gregor Hudrič

  Spoštovani člani LO Levica - Jeseniška alternativa, najprej pojasnjujem, da so vsi sprejeti zakoni objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in so dostopni slehernemu posamezniku. Ko govorite o 34. členu, predvidevam, da imate v mislih 34. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju: ZLS).
  Razprava se nanaša začasno odredbo župana, s katero so vsi najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najem prevzete poslovne prostore, ki so v lasti Občine Jesenice in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, od 16. 3. 2020 do preklica oproščeni plačila najemnine. 34. člen ZLS v razmerah, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, poverja županu pristojnost sprejema začasnih nujnih ukrepov. Trenutne razmere so ob razglasitvi epidemije virusa COVID-19 nedvomno takšne, finančna stiska posameznih poslovnih subjektov pa je izkazovala tudi element nujnosti za sprejem opisanega ukrepa. Navedena začasna Odredba torej temelji na posledicah nastalih razmer in odloka Vlade RS ter na določbi 34. člena ZLS. Kljub temu, da so pogodbena razmerja o oddajanju stvarnega nepremičnega občinskega premoženja v najem v pristojnosti župana, bomo z namenom, da se odpravijo morebitni pomisleki o zakonitosti sprejete odredbe, predložili ukrep v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se bo ta lahko sestal in kot to določa zadnji stavek 34. člena ZLS.
  Glede na opisano in ob dejstvu, da ste enak ukrep predlagali tudi sami, smo ocenili, da ni razlogov za sklic dopisne seje občinskega sveta.

  Prijavi
 • Komentiraj povezavo 1, 07.04.2020 20:04 od lo Levica Jesenice-Jesenika Altrnativa

  Spoštovani. direktor g. Hudrič. Hvala za vaš obširen odgovor glede našega komentarja. Še vedno pa se sprašujem ZAKAJ 34. ČLENA NE OBJAVITE V CELOTI. Zakaj izpuščate zadnji stavek. Od vas pričakujem, da pojasnite tudi ta del zakona.

  Prijavi

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave