Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Za mlade pogosto slišimo, da so steber naše družbe, pa vendar živimo v obdobju, ki pred mlado populacijo postavlja precejšnje prepreke, od splošne zaskrbljenosti nad prihodnostjo, velikih izzivov na področju reševanja stanovanjskega problema, začasne zaposlitve, pa tudi drugi vidiki prekarnosti ostajajo ključni problem, prav tako se slabša duševno zdravje, ugotavljajo raziskovalci položaja mladih v Sloveniji in tudi širše.

Za mlade pogosto slišimo, da so steber naše družbe, pa vendar živimo v obdobju, ki pred mlado populacijo postavlja precejšnje prepreke, od splošne zaskrbljenosti nad prihodnostjo, velikih izzivov na področju reševanja stanovanjskega problema, začasne zaposlitve, pa tudi drugi vidiki prekarnosti ostajajo ključni problem, prav tako se slabša duševno zdravje, ugotavljajo raziskovalci položaja mladih v Sloveniji in tudi širše.

Lokalni program za kulturo je temeljni progra Lokalni program za kulturo občine Jesenice je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture v razvoju občine ter javni interes zanjo. Dokument opredeljuje prioritete na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego ciljev, načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo, določi čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Sprejema se za obdobje štirih let, in sicer za obdobje od leta 2021 do leta 2024.

Šport postaja čedalje bolj pomembna dejavnost, ki bogati življenje posameznika in skupnosti ter pripomore h krepitvi zdravja, razvijanju telesnih sposobnosti in intelektualnem razvoju. V širšem pomenu lahko govorimo tudi o športni kulturi, saj šport predstavlja velik del človeških interesov in dejavnosti. Športna disciplina vzgaja in usmerja športnike, zlasti mladostnike v zdrav način življenja in kakovostno preživljanje prostega časa. S številnimi pozitivnimi učinki in vzorniki šport motivira, vzbuja življenjsko radost, daje občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, uči spoštovanja pravil, krepi disciplino in vpliva na pozitivno samopodobo. Šport je družbeni pojav, ki se spreminja glede na družbene potrebe in z njim se spreminjata tudi njegov pomen in potrebe.

Leta 2014 je Občina Jesenice (v nadaljevanju: Občina) sprejela prvo Strategijo za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014–2018, ki se je izvajala na različnih področjih, pomembnih za mlade, in sicer na področju politike izobraževanja in zaposlovanja, stanovanjske politike, politike prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti ter na področju politike mladinskega dela in mladinskega organiziranja. Omenjena strategija se je izkazala kot pomemben dokument na področju razvoja mladinske politike, v okviru katere so se izvajali različni ukrepi in za katere so se v občinskem proračunu tudi zagotavljala sredstva (so)financiranja. Prizadevanja na tem področju potrjuje tudi prejem posebnega certifikata »Mladim prijazna občina«, ki ga je Občina Jesenice prejela za obdobje 2016–2020 in predstavlja priznanje za dosedanje dobro delo na področju mladinskih politik, hkrati pa spodbudo za dobro delo tudi v prihodnje.

Ker se je programsko obdobje v letu 2018 zaključilo, je Občina v mesecu marcu 2018 v sodelovanju z deležniki na področju mladinske dejavnosti pričela z aktivnostmi za pripravo lokalne strategije za mlade za naslednje programsko obdobje, to je za obdobje 2019–2023.

Občina Jesenice in jeseniška enota Centra za socialno delo Gorenjska sta danes v Kolpernu organizirala srečanje izvajalcev socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil s predstavniki javnih zavodov, humanitarnih organizacij in društev, ki se pri svojem delu neposredno srečujejo z reševanjem socialne in tudi zdravstvene problematike prebivalcev občine Jesenice. Tovrstno skupno srečanje sicer že vrsto let poteka vsaj enkrat letno, njegov namen pa je pregled in osvetlitev dejavnosti in programov posameznih organizacij, zaznavanje morebitnih novih pojavov, težav in trendov ter stisk občanov.

V prvem delu srečanja so udeleženci na kratko predstavili svoja opažanja glede socialnovarstvene, zdravstvene ter tudi vzgojne situacije v občini, v zaključnem delu pa so na podlagi ugotovitev oblikovali predlog načrtovanja nadaljnjih aktivnosti. Izpostavljena je bila pomembnost nadaljnjega oblikovanja oziroma razvoj in nadgradnja programov in projektov s področja preventive za različne skupine prebivalstva (otroci, mladina, družine, starejši, različne ranljive skupine prebivalstva, medgeneracijsko povezovanje …), ki jih zavodi oz. organizacije ter društva na območju občine Jesenice že izvajajo poleg svojega rednega dela in se pri tem – glede na izkazane potrebe oziroma problematiko – medsebojno povezujejo in sodelujejo. Hkrati je bil poudarjen tudi pomen prostovoljnega dela, saj prostovoljci v društvih in organizacijah redno opravljajo pomembno delo na terenu ter na različnih področjih dela oziroma življenja, kot so izobraževanje, mladinska dejavnost, socialno varstvo, zdravstvo, kultura, šport in drugo.

Vsem udeležencem se s strani Občine Jesenice iskreno zahvaljujemo tako za današnji konstruktiven pogovor kot tudi za siceršnje odlično sodelovanje ter opravljeno delo na različnih področjih družbenega življenja.

Povzetek projekta

Glavni cilj projekta, ki se je pričel izvajati v letu 2015 in se bo zaključil v letu 2016, je promocija zdravja med starejšimi prebivalci Zgornje Gorenjske. Prebivalstvo se stara - na Zgornjem Gorenjskem število starejših od 55 let, ki so ciljna skupina projekta, dosega že tretjino populacije.

Ključni vzrok za nastanek kroničnih bolezni, ki zmanjšujejo število zdravih let življenja, kljub temu da se življenjska doba podaljšuje, je nezdrav življenjski slog. Projekt zajema celostno reševanje te problematike, saj se v projektu razvija in izvaja program ohranjanja zdravja starejših v obliki izobraževanj, vadb in delavnic, vse z namenom uvedbe sprememb v življenjskem slogu starejših, tako umsko kot tudi telesno in duševno. Vključevanje starejših v program temelji na individualnem pristopu in upošteva individualne potrebe in omejitve vsakega posameznika.

Program ohranjanja zdravja se izvaja na sedmih različnih lokacijah in s tem je starejšim zagotovljen tudi lažji dostop. V projekt so vključene vse občine, društva upokojencev, domovi za starejše in organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo na Zgornjem Gorenjskem, kar pomeni, da se vzpostavlja mreža, ki zagotavlja učinkovito, strokovno in trajnostno izvajanje programa ohranjanja zdravja starejših.

Poleg občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica) so bili v projekt vključena tudi društva upokojencev, Ljudska univerza Radovljica, Dom Viharnik Kranjska Gora in Dom sv. Martina Bohinj.

ZAKLJUČENO

Na podlagi 8. člena  Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice (Ur. l. RS 79/2003, Ur. l. RS 120/2005, Ur.l. RS 105/2008 in Ur.l. RS 25/2010) objavljam naslednji:

 

JAVNI RAZPIS ZA  DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2011

I. Javni razpis:

 1. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ ( rok do 15.3.2011 )
 2. DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV ( rok do 15.3.2011 )
 3. DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN   USPOSABLJANJA ( do porabe sredstev oz najdlje do 15.10.2011 )
 4. PODPORA UMETNIŠKEMU USTVARJANJU NA PODROČJU OBČINE ( rok do 30.9.2011 )
 5. PODPORA MLADIM  UMETNIKOM ( do porabe sredstev oz najdlje do 15.10.2011 za brezplačni najem dvorane )

 

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

 

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan za mandatno obdobje, enako mandatu Občinskega sveta.

O dodelitvi denarnih pomoči za udeležbo na dopolnilnih izobraževalnih oblikah in o podporah mladim umetnikom odloča občinska uprava.

 

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

 

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij oziroma študij ob delu se podeljujejo delavcem,  ki so zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice oziroma delavcem za študij na ostalih področjih, kjer občina izraža svoj interes, in ki so ob delu vpisani v študijske programe strokovnih visokih šol ali v univerzitetni študij dodiplomsko ali podiplomsko, pa jim javni zavod, v katerem so zaposleni ne more omogočiti povračila stroškov šolanja iz utemeljenih razlogov. Denarne pomoči za ta namen se podeljujejo:

 • delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za delo, ki ga opravljajo, pa želijo pridobiti višjo   stopnjo izobrazbe,
 •  delavcem, ki študirajo za pridobitev pogojev, zahtevanih za delo, ki ga  opravljajo.

Denarna pomoč za posamezni letnik znaša največ 50% šolnine oz. največ 2,4 minimalne plače. Od celotnega zneska šolnine se odštejejo morebitne subvencije resornih ministrstev.

Denarne pomoči se podeljujejo izključno za univerzitetni in visokošolski študij, izjemoma tudi za šolanje na srednjih šolah, če gre za umetniške poklice, za katere ni možnosti za študij na akademiji ali drugi visokošolski organizaciji (učitelji v glasbeni šoli). Denarne pomoči se ne podeljujejo za prvo leto študija.

Vlogi (Obr.izredni) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2010/11
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja
 5. potrdilo o plačani šolnini
 6. izjava javnega zavoda, da izkazuje interes za študij kandidata in mu /ji bo

   zagotavljal zaposlitev po končanem študiju najmanj toliko časa kot traja študij.

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za izredni študij do 15. 3. 2011.

 

B: DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV

Denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov (v nadaljnjem besedilu: študenti umetniški akademij) se lahko dodelijo študentom, ki so vpisani dodiplomsko  ali podiplomsko v domovini ali tujini na izobraževalno ustanovo, ki izobražuje za ustvarjalce in poustvarjalce zlasti s področja glasbene, likovne in dramske umetnosti pa tudi drugih področij umetniškega ustvarjanja.

Denarna pomoč lahko znaša za posamezno leto študija največ 1,2 minimalne plače za študij v Sloveniji oz. 2,4 minimalne plače za študij v tujini.

Kandidati za tovrstne denarne pomoči morajo imeti stalno bivališče v občini Jesenice. Denarne pomoči se ne podeljujejo za prvo leto študija.

Vlogi (Obr.umet.akad) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2010/11
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja
 5. potrdilo o plačani šolnini
 6. morebitne reference in priporočila

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih ustanov je do 15. 3. 2011.

 

C: DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN  USPOSABLJANJA

Do dodelitve teh pomoči so upravičeni zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice in študenti ter dijaki s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Denarna pomoč za ta namen se lahko dodeli, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

·           da gre za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne oblike), ki so povezane z delom, ki ga delavec opravlja in za katere je izražen interes zavoda, v katerem je delavec zaposlen oziroma so povezane s študijem, če je kandidat dijak ali študent,

 • da je mogoče tovrstno denarno pomoč opredeliti kot prispevek k razvoju znanja in usposobljenosti zaposlenih v občini in stimulaciji študentov in dijakov za dodatno izobraževanje in usposabljanje,
 • da kandidat za tovrstno denarno pomoč iz lastnih virov zagotavlja najmanj 40% potrebnih sredstev oziroma stroškov,
 • če je višina stroškov izobraževanja racionalna glede na s strani interesa občine ocenjen učinek izobraževanja.

Za posamezno izobraževalno obliko se lahko kandidatu odobri sredstva v višini največ 1,2 minimalne plače.

Vlogi (Obr.sem) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. program izobraževanja
 4. morebitne reference in priporočila
 5. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov
 6. kopijo prijavnice - naknadno dostaviti še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki  in kopije računov, ki izkazujejo stroške navedene v finančni konstrukciji
 7. potrdilo zavoda o povezanosti izobraževalne oblike z delom kandidata
 8. izjavo izobraževalnega zavoda, da je izobraževanje povezano s študijem (za dijake in študente).

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja je odprt do porabe sredstev, ki so namenjene v ta namen, oziroma najdlje do 15.10.2011.

 

D: PODPORA UMETNIŠKEMU USTVARJANJU NA PODROČJU OBČINE

Za pomoči, namenjene umetniškim poklicem, lahko kandidirajo tisti, ki so bodisi občani Jesenic ali nameravajo ustvarjati v tem okolju ali če je njihova dejavnost pomembna za kulturno življenje v občini Jesenice. Podpora umetniškemu ustvarjanju se realizira v obliki odkupa umetniških stvaritev.

Do podpore so upravičeni umetniki s statusom samostojnega kulturnega delavca in umetniki, ki se ukvarjajo z umetnostjo ljubiteljsko, pa so za svoje delo že prejeli državno ali občinsko priznanje.

Upravičeni so tudi študentje umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov, če v času študija niso prejeli denarne pomoči po področju B omenjenega javnega razpisa. Posameznik lahko prejme tovrstno podporo največ trikrat.

Komisija bo določila upravičence za odkup in ugotovila višino sredstev, ki bi bila potrebna za to. Če bo višina potrebnih sredstev presegala razpoložljiva sredstva, bo komisija določila prednostni red kandidatov, pri čemer bo upoštevala:

 •  prednost ima kandidat, katerega delo doslej še nikoli ni bilo odkupljeno,
 • prednost ima kandidat, ki je ima daljši ustvarjalni staž,
 •  prednost ima kandidat, ki je prejel več nagrad in priznanj za svoje delo.

Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti prednosti, se upoštevajo naslednji kriteriji toliko časa, da se lahko ugotovi prednost.

Vlogi (Obr.umet) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 3. potrdilo o statusu samostojnega kulturnega delavca oz. kopije morebitnih državnih ali občinskih priznanj
 4. reference in morebitna priporočila
 5. morebitna fotografija, avdio ali video posnetek ponujene stvaritve, opis
 6. za študente dokazilo o statusu študenta

Rok za oddajo vlog za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine je do 30. 9. 2011.

 

E: PODPORA MLADIM  UMETNIKOM

Občina zagotavlja vsem dijakom srednje glasbene šole in študentom glasbene in drugih akademij, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, brezplačno uporabo ustrezne dvorane za izvedbo diplomskega koncerta.

Vlogi (Obr.dvorana) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. potrdilo izobraževalne organizacije, da bo izvedel diplomski koncert
 3. izjava oz. predlog glasbene šole o podelitvi takšne pomoči
 4. program koncerta

Občina Jesenice podeljuje tudi enkratno denarno podporo nadarjenim učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate z namenom pomoči pri pokrivanju stroškov na različnih dodatnih izobraževalnih oblikah in tekmovanjih. Pomoč se dodeli na predlog Glasbene šole Jesenice s potrdilom o nadpovprečnih rezultatih predlaganega kandidata/ke.

Vlogi (Obr. nadarjeni učenci) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. kopija bančne kartice ali bančnega računa
 3. program izobraževanja
 4. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov (priložiti tudi kopije potrdil o plačilu)
 5. kopijo prijavnice – naknadno dostaviti še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki
 6. predlog Glasbene šole o nadpovprečnih rezultatih predlaganega kandidata/ke

Rok za oddajo vlog za podporo mladim umetnikom je odprt do porabe sredstev ki so namenjene v ta namen, oziroma najdlje do 15. 10. 2011.

 

V. Oblika, rok in način obravnavanja vlog

Kandidati lahko uveljavljajo pravico do denarnih pomoči na obrazcih, ki jih dobite v Sprejemno informacijski pisarni Občine Jesenice ali na internetni strani www.jesenice.si in www.sociala-jesenice.net.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Kandidati oddajo vlogo z dokazili na Občini Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, s pripisom »Vloga za denarne pomoči pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice v letu 2011«.

Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na telefonu 04/ 5869 278 pri Aleksandri Potočnik vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure.

Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo od objave javnega razpisa dalje. Rok za oddajo vlog je:

 1. za denarne pomoči za izredni študij do 15. 3. 2011,
 2. za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov do 15. 3. 2011,
 3. za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja - odprt razpis do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 10. 2011,
 4. za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine do 30. 9. 2010,
 5. za podporo mladim umetnikom - odprt razpis do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 10.  2011.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem roku za prijavo oz. v 60 dneh po oddaji popolne vloge za denarne pomoči, za katere velja odprt razpis.

Z upravičenci bo župan sklenil  pogodbo v skladu s Pravilnikom  o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.

Pristojnosti oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

 • opravlja naloge skladnega razvoja s področja izobraževanja otrok in odraslih, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva ter raziskovalne dejavnosti,
 • pripravlja in izvaja javna dela,
 • koordinira in opravlja naloge s področja varovanja kulturne dediščine,
 • koordinira delovanje subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
 • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev javnih služb,
 • organizira sprejem in odpremo pošte za potrebe organov občine in občinske uprave,
 • gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
 • zagotavlja vzdrževanje programske in strojne opreme,
 • opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge v zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v lasti občine,
 • opravlja druge naloge, ki ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.