Skok na osrednjo vsebino

Projekti

nov  2020 03

Prometna in komunalna ureditev KS Sava

Opis območja

Občina Jesenice je pristopila k ureditvi centralnega območja KS Sava, ki je na severu omejeno z železniško progo Jesenice – Ljubljana, na jugu z regionalno cesto R2 Hrušica – Slovenski Javornik in na vzhodu Industrijska ulica.

Območje zajema ureditev ulic in cest: Cesta železarjev (delno), Industrijska ulica, Ulica Viktorja Kejžarja, Delavska ulica, Ulica bratov Rupar, Ulica Cankarjevega Bataljona.

Proces ureditve območja

Proces celostne ureditve območja bo potekal na način:

  1. Priprava Elaborata prometne ureditve
  2. Predstavitev elaborata širši javnosti (spletni mediji)
  3. Priprava projektne dokumentacije rekonstrukcije prometne in komunalne infrastrukture
  4. Fazna izvedba gradnje

Med pripravo elaborata so pripombami in predlogi sodelovali tudi člani KS Sava, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter občinska uprava Občine Jesenice. Na podlagi pripomb je bil izdelan končni elaborat predstavljen na spletni strani.

S projektno dokumentacijo se bo predvidela ureditev območja in se bo izvajala v zaključenih fazah. Pričakujemo izvedbo v treh fazah v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva.

Nova prometna ureditev bo implementirana z odlokom, ki ga bo sprejel občinski svet.

Zasnova promete ureditve

Predvidena ureditev sledi temeljnima dokumentoma občine s področja prometa: Prometni študiji (2012) in Celostni prometni strategiji (2017).

Obravnavano območje predstavlja centralni del z dvema šolskima poslopjema, enostanovanjskimi in večstanovanjskimi objekti, gostinskimi in drugimi poslovnimi subjekti. Preko območja potekajo šolske poti (do Osnovne šole Poldeta Stražišarja, Srednje šole Jesenice in Osnovne šole Prežihovega Voranca). Potrebno je zagotoviti ustrezne površine za varno gibanje pešcev in kolesarjev.

Zaradi prostorskih omejitev Elaborat prometne ureditve sledi najnovejšim smernicam z uvedbo enosmernega prometa, omejitve hitrosti na celotnem območju in mestoma prilagoditve kolesarskih površin na način t.i. sharing, ki omogoča gibanje kolesarjev na vozni površini motornega prometa.

Zasnova cestno prometne ureditve KS Sava 2. faza

Elaborat prometne ureditve smo nadgradili z izdelavo idejne zasnove (IZP) v avgustu 2020. Umestitev ustreznih rešitev v prostor nam je dala temeljne informacije za nadaljevanje projekta. Preveritev možnosti enosmernega ali dvosmernega prometa, površin za pešce in kolesarskih pasov ter t.i. površin kjer si prostor delijo tako motorna vozila kot kolesarji. Tendenca seveda ostaja ureditev prostora, ki bo prijazen do pešcev in kolesarjev, obenem pa bo omogočal uporabo prometnih površin za osebna vozila in dostavo s tovornimi vozili, gravitiranje območja proti krožnem križišču.

Prometne površine so le kroven sloj pod katerim se skriva sistem infrastrukturnih vodov. Projekt KS Sava bo velik finančni in logistični zalogaj, zato smo ga razdelili na 4 dele (1. faza in 2. faza v treh etapah):

1. faza (del Ulice Cankarjevega Bataljona, del Industrijske ceste, del Benedičičeve in del Ulice Viktorja Kejžarja);

2. faza (Ulica Viktorja Kejžarja, Delavska ulica, Ulica bratov Rupar, del Industrijske ceste, in del Ulice Cankarjevega Bataljona:

  • 1. etapa: dokončanje Industrijske do Ulice Bratov Rupar, Ulica Viktorja Kejžarja med Industrijsko in Ulico Bratov Rupar, Ulica Bratov Rupar med Ulico Viktorja Kejžarja in Stražišarjevo;
  • 2. etapa: Ulica Viktorja Kejžarja od križišča s Cesto Železarjev do Ulice Bratov Rupar (ob železnici), Delavska s križiščem z Ulico Bratov Rupar;
  • 3. etapa: Ulica bratov Rupar od Ceste Železarjev do Ulice Viktorja Kejžarja, del Ulice Cankarjevega bataljona in del Industrijske ulice in Ulice bratov Rupar.

Izdelana projektna dokumentacija nam daje informacije, ki bodo služile naslednjemu koraku, to je ureditev služnosti oz. odkup zemljišč potrebnih za gradnjo. Ureditev lastninskih razmerij bo pogojevala izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Prizadevali si bomo, da bo sodelovanje z lastniki zemljišč ob/po katerih je predvidena gradnja, obrodilo sadove v obliki urejenega jedra KS Sava.

Zasnova komunalne ureditve

Komunalno urejanje območja KS Sava 1. faza se izvaja v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice, Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja »KS Sava«.

 

Prebrano 3402 krat Nazadnje urejano na torek, 03 november 2020 15:51