Javni razpisi

feb  2015 27

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2015

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2015

I.    Naročnik javnega razpisa

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze ljubiteljskih kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2015.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so:

 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in 
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva) in evidenco o plačani članarini.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

Na javni razpis za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 • da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to  področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo oz. so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na področju kulturne dejavnosti,
 • da imajo sedež v občini Jesenice,
 • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

IV. Merila za vrednotenje

Merila za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze so sestavni del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev

 

višina v €

skupaj razpisana sredstva - C/1

54.584,84

1. faza razdelitve

delež

delež od razpisanih sredstev za event. pritožbe v 1. fazi razdelitve

3%

1.637,55

kvota - pripadajočih oz. razpoložljiv. sredstev za posamezno vrsto programa

1.1. PEVSKE SKUPINE

9.161,20

1.2. INSTRUMENTALNE SKUPINE

516,00

1.3. ODR. IN OTR.GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE

4.248,40

1.4. FOLKOLORNE SKUPINE

8.595,70

1.4.1. LJUDSKI GODCI IN PEVCI

1.462,00

1.5. PLESNE SKUPINE

516,00

1.6. LIKOVNA DEJAVNOST - KLUBI - SKUPINE

860,00

1.7. FOTOGRAFSKA DEJAVNOST - KLUBI - DRUŠTVA

2.924,00

1.8. RAZSTAVNA DEJAVNOST - RAZSTAVIŠČA

16.512,00

1.9. KROŽKI ROČNIH DEL

2.752,00

1.10. ORGANIZAC. TRADIC.KONCERTOV V KOSOVI GRAŠČINI

2.150,00

1.11. DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV

3.250,00

skupaj program - 1. faza razdelitve

52.947,30

vrednost točke - 1. faza

0,86

min. delež sredstev, ki jih predlaga Strokovna komisija v fazi posredovanja obvestil vlagateljem

90%

2. faza razdelitve

odvisno od ost. sred. iz 1. faze

delež sredstev za event. pritožbe v 2. fazi razdelitve ostanka sred. iz 1.faze

5%

VI.

Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012).

VII.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno ponedeljka, 30.3.2015. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

"Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske  kulturne dejavnosti v letu 2015 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

IX. 

Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi št. II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. 04/ 5869 310 pri Moniki Makovec.

X. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino razpisanih sredstev za posamezne namene javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva,
 • merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta oz. programa na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in žigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XI.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 2.4.2015 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah upravni akt, s katerim odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 27-02-2015
 • Veljavno do: 30-03-2015
Prebrano 1309 krat Nazadnje urejano na petek, 27 februar 2015 07:51