Javni razpisi

feb  2015 27

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2015

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 9.11.2012), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE  ZA LETO 2015

I.    Predmet javnega razpisa

sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva v občini Jesenice.

II.   Naročnik javnega razpisa

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

 • sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
 • sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA

 • sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.,
 • sofinanciranje projektov invalidskih organizacij, katerih cilji so zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:

 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), kar je razvidno iz priloženega dokazila,
 • v primeru, da prijavitelj uveljavlja prostovoljsko delo kot lastni materialni vložek v okviru lastnega deleža sofinanciranja, mora predložiti kopijo sklenjenega dogovora o prostovoljskem delu, skladno z 18. členom Zakona o prostovoljstvu.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 • da so registrirane za opravljanje nalog s področja humanitarne ali invalidske dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa s področja socialnega varstva registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalidske dejavnosti,
 • da imajo sedež na območju Občine Jesenice ali da v primeru, ko imajo sedež izven območja Občine Jesenice, izvajajo programe na območju Občine Jesenice oziroma ali da imajo v svoj program vključene uporabnike z območja občine Jesenice, kar dokazujejo z obveznim pogledom v seznam uporabnikov, s stalnim bivališčem v Občini Jesenice in
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA

Na javni razpis za izvajanje projektov socialnega varstva se lahko prijavijo humanitarne ali invalidske organizacije ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 • da so društva registrirana za opravljanje nalog s področja socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice registrirani za opravljanje nalog na področju socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodnima alinejama in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalidske dejavnosti,
 • da ima vlagatelj sedež v Občini Jesenice in
 • da opravlja dejavnost na neprofitni osnovi.

Humanitarne in invalidske organizacije, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za program socialnega varstva, ne morejo hkrati kandidirati za pridobitev sredstev za projekt socialnega varstva in obratno.

V. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja

Višina razpisanih sredstev za programe s področja socialnega varstva so določena v Letnem programu humanitarnih društev in invalidskih organizacij za leto 2015. Višina razpisanih sredstev za področje:

 • programi socialnega varstva 24.500,00 €,
 • projekti socialnega varstva 2.000,00 €.

VI. Merila za dodeljevanje sredstev

Merila za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva so sestavni del razpisne dokumentacije.

VII.

Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 9.11.2012)

VIII.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

IX. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 13.03.2015. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2015;  PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA oz. PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Nepravilno opremljene kuverte bodo zavržene oziroma neodprte vrnjene pošiljatelju.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

X. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva (Navodila za izpolnjevanje prijavnih  obrazcev za programe in projekte s področja socialnega varstva),
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep in
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega programa oz. projekta na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in žigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XI.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v informacijsko sprejemni pisarni občine). Dodatne informacije lahko dobijo tudi po tel. 04/ 5869 278 (Aleksandra Potočnik).

Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh:

 • www.jesenice.si. (pod rubriko »Javna naročila in razpisi – Javni razpis za programe in projekte s področja socialnega varstva v letu 2015«)

XII.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 18.3.2015 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Z izbranimi izvajalci projektov oz. programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 27-02-2015
 • Veljavno do: 13-03-2015
Prebrano 1440 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 16 marec 2015 09:23