Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jul  2017 11

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2017

Datum objave: 11.5.2017

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2017

 

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA IN PRAVNA PODLAGA

Izvajalec Javnega razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2017 (v nadaljevanju Javni razpis) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo Javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Pravna podlaga:

 • Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Ur. list RS št.80/16, z dne 15.12.2016),
 • Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.; v nadaljevanju Odlok

II.        NAMEN, PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti,
 • Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,
 • Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj,
 • Spodbujanje sobodajalstva.

Predmet sofinanciranja po tem Javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do X. tega besedila javnega razpisa.

III.        VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Za sofinanciranje državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva so sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2017 na proračunski postavki 7050 Subvencije - držane pomoči, šifra NRP OB041-06-0032 Subvencije, državne pomoči v višini 141.000,00 €.

Višina sredstev za posamezni ukrep je navedena pri posameznem ukrepu, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do X. tega besedila javnega razpisa. V kolikor bodo zaprošena sredstva presegala predviden znesek sredstev za posamezni ukrep, se sredstva prerazporedijo iz drugih ukrepov, kjer bodo sredstva še na razpolago. V kolikor bodo skupna zaprošena sredstva višja od razpoložljivih sredstev, se bodo dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

V kolikor kdo od upravičencev odstopi od pogodbe in sredstva upravičencev ostanejo, se lahko dodatno razdelijo med ostale upravičence, ki so zaprosili za višja sredstva sofinanciranja.  

IV.        SPLOŠNA DOLOČILA OZ. POGOJI

 1. Upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €), skladno s 3. in 4. členom Odloka.
 2. Upravičenec izpolnjuje splošna določila skladno s 6. členom Odloka.
 3. Upravičenec izpolnjuje pogoje posameznega ukrepa.
 4. Obdobje upravičenosti nastalih stroškov: od 27.7.2016 do 31.7.2017. Datum opravljene storitve oz. dobave blaga in plačilo stroška mora nastati v omenjenem obdobju.
 5. Zgornja meja sofinanciranja vseh vlog za vse ukrepe za enega prijavitelja znaša 14.000,00 €.
 6. Če vloga ne vsebuje prijavnega obrazca, se vlogo zavrne.
 7. Upravičenci, pri katerih so se ugotovile kršitve pogodb o sofinanciranju iz preteklih let, skladno s 15. členom Odloka, ne morejo kandidirati.

XIV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Javni razpis je bil dne 11.5.2017 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 5. Prijavni obrazec za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
 6. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj
 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje sobodajalstva
 8. Merila za vrednotenje vlog
 9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe
 10. Primer pravilno opremljene ovojnice
 11. Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri kontaktni osebi Aleksandri Orel v času uradnih ur.

Informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice ali preko  elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri kontaktni osebi Eldini Cosatović.

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v torek 30.5.2017. ob 10.00 uri v Konferenčni dvorani v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2,  4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 29.5.2017 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijave se sprejema do zapolnitve prostih mest.

Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.jesenice.si.

XV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo, ki je opredeljena pri vsakem ukrepu (v točkah V. do X. tega besedila javnega razpisa), osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno ponedeljka, 31.7.2017, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga za posamezno prireditev mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA – POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA – sklic 302-1/2017– Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja na več ukrepov, vsako vlogo vloži v svojo ovojnico.

 

Več o razpisu v spodaj priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 11.5.2017
 • Veljavno do: 31.7.2017
Prebrano 4462 krat Nazadnje urejano na petek, 24 november 2017 11:00

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave