Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

apr  2023 04

Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Jesenice

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF – v nadaljevanju ZJU) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
OBČINE JESENICE

I.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto položajno delovno mesto, morajo  izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – 17001, univerzitetno izobrazbo (prejšnja) – 17002 ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjsko st.)- 17003,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto v skladu z 88. členom ZJU izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Pri kandidatih se bo preverjalo tudi, ali imajo opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave) oziroma opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oz. usposabljanja za imenovanje v naziv, mora najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, skladno z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Prav tako se bo pri kandidatih preverjalo ali imajo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi tretjega odstavka 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj v okviru programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga izvaja Upravna akademija.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

 • Usklajuje delo župana in občinske uprave
 • Vodi in usklajuje delo občinske uprave in nadzira njeno delovanje
 • Koordinira in nadzira delo krajevnih skupnosti
 • Opravlja najzahtevnejšenaloge s področja delovanja občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini
 • Skrbi za delovno disciplino
 • Zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam
 • Opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi državnimi organi v občini,
 • Izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • Opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumom in ljudsko iniciativo
 • Opravlja druge naloge po odredbi župana

II.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto (prijavni obrazec je priložen besedilu javnega natečaja) mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ali fotokopija diplome,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katere se zahteva univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem / druga stopnja,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu oz. usposabljanju,
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu,
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu,
 6. izjavo kandidata, da:
 7. je državljan Republike Slovenije,
 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 9. zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat mora k prijavi priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja občinske uprave Občine Jesenice.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

III.

Natečajna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov na podlagi priloženih in pridobljenih potrdil, dokazil in izjav. Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah, kjer se bo v prvi fazi upoštevalo predvsem izpolnjevanje formalnih pogojev. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka in bodo povabljeni na osebni razgovor.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

IV.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom  bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje 5-ih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na Cesti železarjev 6, ter v primeru napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

Ostalim kandidatom bo vročen sklep o neizbiri.

V.

Kandidate vabimo, da vložijo pisne prijave  z zahtevanimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (do 12/4-2023 do 24:00), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za pravočasno prijavo po pošti se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo (12/4-2023)  oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Alenki Justin na telefonski številki 04 5869 231 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-5/2023
Datum: 4.4.2023

Župan  občine Jesenice
Mag. Peter Bohinec

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 4. 4. 2023
 • Veljavno do: 12. 4. 2023
Prebrano 1071 krat Nazadnje urejano na torek, 04 april 2023 11:31

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave