Javni razpisi

Miha Potočnik

V petek 1. julija so v Spominskem parku na Jesenicah pripravili spominsko slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Plavž v spomin na tri plavške prvoborce.

Občina Jesenice je v počastitev Dneva državnosti in 25. obletnice odhoda pripadnikov JLA in zvezne milice z Mejnega prehoda Karavanke, dne 1. julija 2016 tam pripravila spominsko slovesnost, ki se je je udeležilo okoli 200 občanov.

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Izbor najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«.
 
Občani ste vabljeni, da se pridružite akciji in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove. Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge Krajevnih skupnosti in izbrala prve tri v naslednjih kategorijah:

 • najlepši hišni balkon,
 • najlepši balkon v večstanovanjski stavbi,
 • najlepši cvetlični vrt in
 • najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih objektov, izložbe, ipd.).

Krajevne skupnosti bodo vaše predloge zbirale do 5.8.2016. Predlogu priložite tudi fotografijo vaše cvetlične zasaditve.

Člani komisije si bomo vse predlagane predloge cvetličnih zasaditev ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklajenost z objektom ter celotni vtis.

Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2016 in ob tem podarila praktične nagrade.

Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov prispevate k še lepši podobi Jesenic.

 

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Po končani investiciji je potrebno pri ukrepih 1, 7 in 8 oddati Končno poročilo kateremu priložite kopijo računa in potrdilo o plačilu (bančno nakazilo). Rok za oddajo poročila je 20.10.2016. Obrazec" Končno poročilo" je v prilogi.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2015, objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

- nepremičnina/stavbno zemljišče s parc. št. 429/31, v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce-Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja - naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/IG3-OPPN, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone (območje urejanja z OPPN).

1. IZVAJALEC NATEČAJA

Izvajalec javnega natečaja je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo natečaja je Oddelek za gospodarstvo.

 

2. NAMEN IN PREDMET NATEČAJA

Namen natečaja je izdelava idejne zasnove za maskoto občine Jesenice.

Maskota mora prispevati k povečanju prepoznavnosti občine Jesenice. Maskota mora odražati zgodovinske in turistične značilnosti občine.  Maskota naj bo na pogled prijazna,  pozitivna in zabavna, nikakor ne žaljiva. Maskota bo vključena v promocijske aktivnosti občine Jesenice z namenom povečanja prepoznavnosti. Maskota naj bo predstavljena z vseh strani (sprednja, hrbtna in s strani). Maskote morajo biti izvirne, prvič predstavljane in še ne smejo obstajati na trgu.

Predmet natečaja je izdelava idejne zasnove za maskoto občine Jesenice.

Idejna zasnova mora bit v tiskani verziji v velikosti od A4 do A3 formata lahko na več listih in v elektronski verziji na elektronskem nosilcu. 

Idejna zasnova mora obvezno vsebovati:

 • Ime maskote
 • izgled maskote,
 • razmerja maskote (velikost),
 • barve in barvne pojavnosti,
 • črkovne vrste (tipografija),
 • vsaj pet različic uporabe maskote(navedbo npr. obeski za ključe, uporabo za spletna omrežja, uporabo za zloženko, kostum maskote z navedbo materialov za promocijske prireditve, majice ipd.)
 • Maskoto v obliki jpg, cdr, pdf ali jpeg formatu v ločljivosti najmanj 300 dpi v barvni in črno beli verziji.

V primeru več idejnih zasnov, mora biti vsaka vložena v ločeni prijavi.

Učenci in učitelji Osnovne šole Poldeta Stražišarja so v petek 24.06.2016 proslavili tako zadnji dan šolskega pouka kot tudi otvoritev prenovljenega zunanjega asfaltiranega športnega igrišča. Ob tej priložnosti so pripravili tudi kulturni program pred Dnevom državnosti.

Po končanem kulturnem programu je sledila otvoritev prenovljenega zunanjega asfaltiranega športnega igrišča, ki sta ga uradno otvorila župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger in ravnateljica Osnovne šole Poldeta Stražišarja, Aleksandra Valančič.

Poleg prenovljenega zunanjega asfaltiranega športnega igrišča se nahaja tudi šolski vrt, katerega vzpostavitev je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za šolski vrt, ki je letos že obrodil prve pridelke skrbijo učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi izvajalcu, Kovinar Gradnje ST d.o.o. in gradbenemu nadzoru Slavko Bassanese s.p..

Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Več slik iz otvoritve

1.

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe, društva, zavode, in druge organizacije, da predložijo program novoletnih prireditev za popestritev kulturnega, tradicionalnega, praznično zabavnega dogajanja v občini Jesenice, s poudarkom na zabavnem in kulturnem programu.

2.

Namen javnega poziva:

 • organizacija, izvedba in promocija novoletnih prireditev prazničnega programa,
 • uvrstitev dogodka v praznični koledar prireditev

Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime, sedež in status, ter priloži podatke, na podlagi katerih bo mogoče odločiti o vlogi:

 • opis programa,
 • kraj in čas izvedbe programa,
 • predračunsko vrednost izvedbe programa,
 • predstavitev organizacijske strukture in ostalih zahtev za izvedbo prireditev,
 • seznam potrebne opreme, pripomočkov in druge morebitne opreme, ki je potrebna za izvedbo in organizacijo prireditev.

Več o javnem povabilu, si preberite v spodaj priloženem dokumentu.

''Spoštovane občanke in občane Jesenic obveščamo, da velja v času kopalne sezone na kopališču Ukova (od 24.5.2016 do predvidoma konca avgusta), na cesti Pod gozdom spremenjen prometni režim in sicer velja enosmerni promet iz kopališča v smeri C.m.Tita. Hvala za razumevanje.''

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 9, Jesenice, v skladu z 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja namero, da bo del poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 9, Jesenice oddala v uporabo in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-8/2016       

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Obveščamo vas, da bo 23. junija 2016 na Jesenicah, v športni dvorani Podmežakla, potekala dobrodelna prireditev z namenom zbiranja sredstev za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.
                                                                                                                    
SPOŠTOVANE,  SPOŠTOVANI!

Vabljeni na dobrodelno  prireditev V  ČETRTEK, 23.06.2016,  V  ŠPORTNO  DVORANO  PODMEŽAKLA

PROGRAM  :
18.00           PREDSTAVITEV  DRUŠTVA  ZA RAZVOJ  TURIZMA  JESENICE
                                   ( pred  Športno  dvorano  Podmežakla)

18.15          KONCERT  PIHALNEGA ORKESTRA  JESENICE  -  KRANJSKA GORA
                                    (pred Športno  dvorano Podmežakla)

19.00          DOBRODELNA   NOGOMETNA   TEKMA   ZA  OTROKE med
                  ŠD OLIMPIKI – VELIKANI  SLO  ŠPORTA  :  JESENIŠKE  LEGENDE
                                  ( med  odmori  tretjin  bogat   zabavni  program )

20.00         DRUŽENJE  OBČANOV JESENIC IN OBISKOVALCEV PRED  DNEVOM  DRŽAVNOSTI
    ( za  veselo razpoloženje bo  do 24.00  ure  poskrbela   skupina   KDR  VOČ )

Za  ogled  dobrodelne  tekme   so zaželeni  prostovoljni  prispevki !  

Vsa  zbrana  sredstva  bodo   namenjena  za  letovanje  otrok  iz  socialno  ogroženih  družin  v letovišču  Zveze društev  prijateljev mladine Jesenice  v   Pineti  -  v  mesecu juliju  in  avgustu. 

Tokrat  moči  pri  organizaciji   dobrodelne  prireditve  združujemo:
OBČINA  JESENICE,  ZAVOD  ZA  ŠPORT  JESENICE,  ŠPORTNA  ZVEZA JESENICE, DRUŠTVO  ZA RAZVOJ  TURIZMA  JESENICE, ZVEZA DRUŠTEV  PRIJATELJEV  MLADINE  JESENICE  IN CENJENI  GOSTJE  ŠD  OLIMPIKI -VELIKANI  SLO  ŠPORTA  TER  JESENIŠKI  ŠPORTNIKI  IN  ZNANI  JESENIČANI !

Občina Jesenice obvešča zainteresirano javnost in medije, da bo v torek, 21. junija 2016, ob 12,00 uri v prostorih Občine Jesenice potekal slavnostni podpis pogodbe z izbranim izvajalcem investicije v povezovalno cesto: Obvoznica Lipce – Črna vas. Pogodbo bosta podpisala župan Občine Jesenice, g. Tomaž Tom Mencinger, in direktor Gorenjske gradbene družbe iz Kranja, g. Branko Žiberna. Skupna vrednost investicije znaša skoraj 500.000,00 EUR. Iz državnega proračuna je Občina Jesenice v ta namen prejela dobrih 100.000,00 EUR sredstev, vsa ostala sredstva v višini skoraj 400.000,00 EUR pa so zagotovljena v proračunu Občine Jesenice za leto 2016, del sredstev pa bo zapadel v plačilo v letu 2017 (po pridobitvi uporabnega dovoljenja).

Investicija predstavlja pomemben del izgradnje mreže prometnih povezav v občini Jesenice. Obvoznica Lipce bo del cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice – Kočna – Gorje do območja Poslovne cone v Črni vasi. Z izvedbo nove obvoznice bo predvsem razbremenjen promet skozi središče Blejske Dobrave in naselje Lipce, ter omogočena dobra prometna povezava za vse sedanje in bodoče podjetnike v Črni vasi. S tem Občina Jesenice pomembno prispeva k izgradnji infrastrukture za potrebe jeseniškega gospodarstva.

Gradnjo bo skladno z izborom na javnem razpisu izvajala Gorenjska gradbena družba d.d. iz Kranja. Podpis pogodbe izvajalca obvezuje k takojšnjemu pričetku del. Uvedba v posel bo takoj po podpisu pogodbe, največji del investicije bo izveden že v letošnjem letu, dokončno pa bo zaključena v letu 2017.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je pripravila četrto številko biltena v sklopu projekta Europe Direct Gorenjska 2016, ki vključuje informacije o aktualnih temah EU,  programih in možnostih financiranja ter delavnicah in dogodkih izvedenih v sklopu Europe Direct Gorenjska. Informacije vključujejo naslednje teme:
 •  SODELOVALNO GOSPODARSTVO
 • EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
 • E-UPRAVA
 • POLJANSKA OBVOZNICA ŠKOFJE LOKE
 • INTERREG SLOVENIJA – AVSTRIJA
 • RAZPIS ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO
 • EU PLATFORMA ZA IZBOLJŠANJE SODELOVANJA PRI PREPREČEVANJU IN ODVRAČANJU DELA NA ČRNO
 
Na Gorenjskem od 1.1.2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska v partnerskem delovanju organizacij BSC, d.o.o. Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. (SORA). Bilten vam pošiljamo v prilogi.
 
Želimo vam prijetno branje!

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51/2014 in 9/2016) objavljam naslednji
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTNEGA UČENJA ZA MLAJŠE ODRASLE ZA LETO 2016

 

 1. Naročnik javnega razpisa:
 2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.


Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.

 

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave