Javni razpisi

Miha Potočnik

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja.

2.    PREDMET:

Predmet oddaje je poslovni prostor s pare. št. 397/4 k.o. 2637 - Planina-, v stavbi št. 121.
Predmet najema obsega:

 • gostinski prostor 37,8 m2
 • shramba    9,0 m2
 • prostor    6,15 m2
 • kmečki kot    13,12 m2
 • kuhinja    5,25 m2
 • SKUPAJ:    71,325 m2

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za najem Gostinskega lokala na Tržnici Jesenice, ki leži na nepremičninah s parc. št. 902/93 in parc. št. 902/114, obe k.o. 2175 - Jesenice (v nadaljevanju: Gostinski lokal na Tržnici Jesenice).

Najem obsega lokal v izmeri 144,08 m2. Občina Jesenice Gostinski lokal na Tržnici Jesenice oddaja v najem na podlagi načela gospodarnosti, za namen gostinske dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina za najem Gostinskega lokala na Tržnici Jesenice znaša 500,00 EUR.

Izhodiščna mesečna najemnina je določena v skladu z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.).

Ponudbo morajo ponudniki pripraviti v skladu z Razpisno dokumentacijo – Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine na območju občine Jesenice v najem - Gostinski lokal na Tržnici Jesenice, ki leži na nepremičninah s parc. št. 902/93 in parc. št. 902/114, obe k.o. 2175 - Jesenice, november 2015.

 

Jesenice, 27.11.2015

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Številka: 478-64/2015

Datum: 27.11.2015

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

 

1.    ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, Jesenice – lastnik stvarnega premoženja

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2015, št. 478-58/2014, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2014, objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 • solastniški delež Občine Jesenice, delež : 6169/10000 na nepremičnini/stavbnem zemljišču s parc. št. 142/4, k.o. 2172 – Hrušica (ID 1832043), ID znak 2172-142/4-0, in sicer v površini 2050 m2.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju OPPN Plavški travnik II - Vrbje, del zemljišča ob bivši betonarni in separaciji Hrušica. Nepremičnina s parc. št. 142/4 k.o. 2172 – Hrušica, je v solastnini Primorja d.d. – v stečaju, in sicer v deležu do 3831/10000.  Na podlagi določb Stvarno-pravnega zakonika ima drugi solastnik, Primorje d.d. – v stečaju, pri prodaji predmetnega solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172- Hrušica predkupno pravico, ki pa je ne bo uveljavljal.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice, leži nepremičnina s parc. št. 142/4 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/IG1-OPPN, ki ga ureja  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Ur. list RS, št. 108/2009), osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4  k.o. 2172 – Hrušica, znaša 60.987,00 EUR (z besedo: šestdeset tisoč devetsto sedeminosemdeset EUR, 00/100). V izhodiščno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo solastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala dne 25.11.2015 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE

Najkasneje do vključno z 23.11.2015 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica, v višini 6.098,70 EUR (z besedo: šest tisoč osemindevetdeset EUR 70/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-2001004-47808515 s pripisom »varščina za javno dražbo – solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1.    Solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2.    Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3.    Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

4.    Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

 • potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni od datuma objave razpisa:
 • da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
 • da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
 • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
 • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
 • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
 • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelji na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost solastniškega deleža predmetne nepremičnine, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).  

5.   Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, solastniški delež nepremičnine ni prodan, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziroma, če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša cene, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj po izklicni ceni, za predmetni solastniški delež nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6.    Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

7.    Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno  23.11.2015.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).      

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-85/2008

Številka:  014-53/2015

Na podlagi 76. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 46/2008) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

Okrožno sodišče v Kranju je v Uradnem listu RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kranju. Kandidate za sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet) predlagajo tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Po določbi 1. odst. 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB 4 s spremembami in dopolnitvami), politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov za sodnike porotnike.

Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik Višjega sodišča sodnike porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije. Občina Jesenice lahko glede na poziv Okrožnega sodišča v Kranju predlaga devet (9) kandidatov za sodnike porotnike, od tega tri (3) za mladoletniške postopke. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo četrtega odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati določeno število kandidatov za sodnike porotnike za mladoletniške postopke. V tem primeru se morajo predlagati kandidati za sodnika porotnika izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih (obrazec je priloga javnega poziva):

 • ime in priimek,
 • prejšnje osebno ime,
 • datum, kraj in občina rojstva,
 • EMŠO,
 • stalno/začasno prebivališče,
 • šolsko izobrazbo oz. poklic,
 • davčno številko in številko transakcijskega računa,
 • mesto zaposlitve,
 • telefonsko številko doma in na delovnem mestu ter GSM in
 • obvezno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in da pristaja na kandidaturo.

K izjavi posameznega kandidata je potrebno obvezno priložiti kopijo potrdila o državljanstvu kandidata in mnenje predlagatelja o primernosti kandidata.

S tem pozivom vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike, s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj, najpozneje do 5. 12. 2015.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat Sodišču posreduje kot kandidat Občinskega sveta občine Jesenice, pisni predlog kandidata s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje na funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Občina Jesenice, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vključno do 9. 11. 2015.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: (04) 586 92 34.

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite tudi na Okrožnem sodišču v Kranju pri gospe Tatjani Fende, tel. št.: (04) 271 12 13.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Žigon, l.r.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2015, št. 478-58/2014, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2014, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

- solastniški delež Občine Jesenice, delež : 6169/10000 na nepremičnini/stavbnem zemljišču s parc. št. 142/4, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju OPPN Plavški travnik II - Vrbje, del zemljišča ob bivši betonarni in separaciji Hrušica. Nepremičnina s parc. št. 142/4 k.o. 2172 – Hrušica, je v solastnini Primorja d.d. – v stečaju, in sicer v deležu do 3831/10000.  Na podlagi določb Stvarno-pravnega zakonika ima drugi solastnik, Primorje d.d. – v stečaju, pri prodaji predmetnega solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172- Hrušica predkupno pravico, ki pa je ne bo uveljavljal.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice, leži nepremičnina s parc. št. 142/4 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/IG1-OPPN, ki ga ureja  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Ur. list RS, št. 108/2009), osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4  k.o. 2172 – Hrušica, znaša 71.749,00 EUR (z besedo: enainsedemdeset tisoč sedemsto devetinštirideset EUR, 00/100). V izhodiščno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo solastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala dne 4.11.2015 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE

Najkasneje do vključno z 2.11.2015 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica, v višini 7.174,90 EUR (z besedo: sedem tisoč sto štiriinsedemdeset EUR 90/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-2001004-47808515 s pripisom »varščina za javno dražbo – solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1.    Solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2.   
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3.    Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

4.    Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

 • potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni od datuma objave razpisa:
 • da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
 • da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
 • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
 • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
 • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
 • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelji na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost solastniškega deleža predmetne nepremičnine, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).  

5.   Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, solastniški delež nepremičnine ni prodan, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziroma, če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša cene, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj po izklicni ceni, za predmetni solastniški delež nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6.    Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

7.    Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno  3.11.2015.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).      

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-85/2008        

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/2003 in spr.), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010 in spr.), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/2004 in spr.) in Zakona o splošnem upravnem postopku - UPB2 (Ur. list RS, št. 24/2006 in spr.) objavlja Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

J A V N I    R A Z P I S ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA

1.1 Predmet razpisa

Občina Jesenice  razpisuje oddajo okvirno 20 neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo vseljiva predvidoma v letih 2016 – 2017, oziroma do objave lestvice upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj po naslednjem razpisu.

Občina Jesenice ali lastnik stanovanj, na katerih pridobi Občina Jesenice razpolagalno pravico, bosta ob oddaji stanovanj z upravičenci s prednostne liste sklenila najemne pogodbe za neprofitno najemnino za nedoločen čas.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

 • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem upravičencem, ki glede na dohodke v koledarskem letu 2014 po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezani za plačilo varščine;
 • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem upravičencem, katerih dohodki v 2014 ne presegajo meje iz 5. člena Pravilnika in so zavezani za plačilo varščine.

Od razpisanega števila stanovanj bo predvidoma:

 • 15 stanovanj namenjenih za oddajo v najem upravičencem, ki glede na dohodke po 9. členu Pravilnika niso zavezani za plačilo varščine in bodo uvrščeni na listo A in
 • 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem upravičencem, ki presegajo mejo dohodka določeno v  9. členu Pravilnika in so zavezani plačati varščino ter bodo uvrščeni na listo B.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 41/0 k.o. 2172 Hrušica (ID 5232627), ID znak 2172-41/0-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 41/0 k.o. 2172 Hrušica.

 Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-39/2014

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi zakona, obvešča javnost, da je Acroni d.o.o. zaprosil za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.

Vpogled v vlogo za pridobitev odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju je zagotovljen od 2.9.2015 do 1.10.2015 v prostorih Upravne enote Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, in sicer: ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 sreda od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure petek od 8.00 do 13.00 ure.

Mnenja in pripombe lahko v času možnosti vpogleda v vlogo, posredujete v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V okviru akcije Začetek šole smo pripravili tudi nekaj preventivnih vsebinskih prispevkov, ki jih lahko uporabite pri svojih aktivnostih na lokalni ravni npr. ob obiskih na šolah ter udeležbi na roditeljskih sestankih, ali prispevkih v lokalnih medijih, za katere vas vabimo, da jih spodbudite k objavam.

Priložene so spodnje video vsebine glede varnega sodelovanja otrok v prometu, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l, 14/2015 - ZUUJFO) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot lastnica rabljene presostatične hale ter upravljalec Zavod za šport Jesenice, objavljata namero, da bo Občina Jesenice, sklenila neposredno pogodbo o prodaji premičnega premoženja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
DIREKTOR
Zoran Kramar

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 1940/4 k.o. 2176 Blejska Dobrava (ID 6405276), ID znak 2176-1940/4-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 1940/4 k.o. 2176 Blejska Dobrava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-36/2014

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

V razpisni dokumentaciji Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 št. 302-8/2015, ki je bil dne 24.8.2015 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se:

 1. dodajo Merila za vrednotenje za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.
 2. zamenja se prijavni obrazec 6. Prijavni obrazec za ukrep sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Dopolnitev javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.
Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

ODGOVORI IN VPRAŠANJA

Vsi odgovori na vprašana, postavljena v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljeni na spletni strani. Dokumenta Odgovori in vprašanja 2015 se bo sproti dopolnjevala do roka za oddajo prijav (5.10.2015).

Povezava do razpisne dokumentacije: http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/13089-javni-razpis-o-dodeljevanju-financnih-vzpodbud-za-razvoj-gospodarstva-v-obcini-jesenice-v-letu-2015

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA IN PRAVNA PODLAGA

Izvajalec Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 (v nadaljevanju Javni razpis) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo Javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Pravna podlaga:

 • 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2015 (Ur. list RS št.9/15, z dne 13.2.2015 in spr.),
 • Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok).

II.        NAMEN, PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja, Spodbujanje poslovne dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti, Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov, Spodbujanje mentorstva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XI. tega besedila javnega razpisa.

III.        VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Za sofinanciranje finančnih vzpodbud so sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2015 na proračunski postavki 7050 Subvencije - držane pomoči, šifra NRP OB041-06-0032 Subvencije, državne pomoči v višini 69.000,00 €.

Višina sredstev za posamezni ukrep je navedena pri posameznem ukrepu, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XI. tega besedila javnega razpisa. V kolikor bodo zaprošena sredstva presegala predviden znesek sredstev za posamezni ukrep, se sredstva prerazporedijo iz drugih ukrepov, kjer bodo sredstva še na razpolago. V kolikor bodo skupna zaprošena sredstva višja od razpoložljivih sredstev, se bodo dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV.        SPLOŠNA DOLOČILA OZ. POGOJI

 1. Upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €), skladno s 3. in 4. členom Odloka.
 2. Upravičenec izpolnjuje splošna določila skladno s 6. členom Odloka.
 3. Upravičenec izpolnjuje pogoje posameznega ukrepa.

V.        UKREP: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJENE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ

Predmet je sofinanciranje začetnih investicij in sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja je opredeljeno v 18.členu Odloka.   

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 15.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 50% upravičenih stroškov posamezne investicije oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu.

VI.        UKREP: SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA

Predmet je sofinanciranje novih delovnih mest.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 20. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki, gospodarske družbe, brezposelne osebe, ki so opredeljeni v 7. in 20. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 25.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

VII.        UKREP: SPODBUJANJE POSLOVNE DEJAVNOSTI

Predmet je sofinanciranje registrirane poslovne dejavnosti podjetja.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 21. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 8.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 70% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje poslovne dejavnosti z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu.

VIII.        UKREP: SPODBUJANJE USPOSABLJANJA IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ

Predmet je sofinanciranje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 22. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 15.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 5

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

IX.        UKREP: SOFINANCIRANJE STROŠKOV OŽIVLJANJA IN UREDITVE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBRATOV

Predmet je sofinanciranje stroškov najema in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 23. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 3.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 6. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

X.        UKREP: SPODBUJANJE MENTORSTVA 

Predmet je sofinanciranje mentorstva za izvajanje praktičnega pouka za deficitarne poklice in poklice, ki so pomembni za podjetništvo in obrtništvo.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 29.členu Odloka.   

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki so opredeljeni v 7. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ta ukrep: 2.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ta ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €.

Vsebina vloge: 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje mentorstva  z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

XI.        UKREP: DELOVANJE DRUŠTEV, NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN STROKOVNIH ZDRUŽENJ

Predmet je sofinanciranje delovanja društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja, omejitve so opredeljeni v 31.členu Odloka. 

Upravičenci: društva, strokovna združenja nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva, ki so opredeljeni v 31. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ta ukrep: 1.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ta ukrep: 1

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev.

Vsebina vloge: 8. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu ter

XII.        MERILA ZA OVREDNOTENJE VLOG

Vloge bodo ocenjene na podlagi Meril za vrednotenje vlog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

XIII.        OBRAVNAVA VLOG

Postopek obravnave izvaja strokovna komisija skladno z 12. in 13. členom Odloka. Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje 8 dni po preteku roka za oddajo vlog. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. Potencialni prejemniki – upravičenci bodo najkasneje v roku 60 dni obveščeni o izidu javnega razpisa. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe. O pritožbi odloča župan občine.

XIV.        POGODBA O SOFINANCIRANJU IN POROČANJE O UČINKIH POMOČI

Po pravnomočnosti upravnega akta o sofinanciranju, se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan skladno s 14. členom Odloka.

Upravičenci, s katerimi bo sklenjena pogodba in bodo prejeli pomoč de minimis po tem razpisu, so zavezani za poročanje o učinkih dodeljene pomoči tretje leto (leto 2018) od prejema pomoči.  

XV.        RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Javni razpis je bil dne 24.8.2015 2015 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje poslovne dejavnosti
 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 6. Prijavni obrazec za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje mentorstva 
 8. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj
 9. Merila za vrednotenje vlog
 10. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 11. Primer pravilno opremljene ovojnice  
 12. Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015)

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri kontaktni osebi Aleksandri Orel v času uradnih ur. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v torek 15.9.2015 ob 10.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 14.9.2015 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijave se sprejema do zapolnitve prostih mest.

XVI.        ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno ponedeljka, 5.10.2015, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga za posamezno prireditev mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA –JAVNI RAZPIS FINANČNE VZPODBUDE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA – sklic 302-8/2015– Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, vsako vlogo vloži v svojo ovojnico.

XVII.        NADZOR NAD PORABO NAMENSKIH SREDSTEV IN VRAČILO SREDSTEV

Nadzor nad namensko porabo sredstev se lahko opravi največ 10 let od podpisa pogodbe o sofinanciranju v skladu z 32. členom Odloka.

Vračilo sredstev se izvede skladno z 15. členom Odloka.

Številka: 302-8/2015

ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

DOPOLNITEV IN POPRAVEK JAVNEGA RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH VZPODBUD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2015

V razpisni dokumentaciji Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 št. 302-8/2015, ki je bil dne 24.8.2015 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se:

 1. dodajo Merila za vrednotenje za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.
 2. zamenja se prijavni obrazec 6. Prijavni obrazec za ukrep sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Dopolnitev javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

ODGOVORI IN VPRAŠANJA

Vsi odgovori na vprašana, postavljena v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljeni na spletni strani. Dokumenta Odgovori in vprašanja 2015 se bo sproti dopolnjevala do roka za oddajo prijav (5.10.2015).

Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

# Naziv Funkcija
1 Boštjan Žigon Predsednik
2 Stanislav Pem Namestnik predsednika
3 Andrej Muhar Član
4 Veronika Vidmar Članica
5 Jure Krašovec Član
6 Vera Pintar Članica
7 / /

Zapisniki komisije v priloženih dokumentih

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave