Javni razpisi

Miha Potočnik

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:
N A M E R O
Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 902/116 (ID 6327935), k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – služnostna pogodba za postavitev nadstrešnice pred vhodom v poslovno stavbo na zemljišču s parc. št. 902/116, k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.
OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
Številka: 478-73/2015


Krajane KS Planina pod Golico in ostale občane Jesenice obveščamo, da se zaradi težav pri izdelavi pilotov dela pri investiciji Obnova ceste Belcijan-Betel začasno zaustavljajo. V ta namen je popolna zapora ceste odstranjena, na območju gradbišča pa je vzpostavljena delna zapora ceste, tako da je promet do Betela omogočen. Glede nadaljevanja del in ponovne vzpostavitve popolne zapore vas bomo pravočasno obvestili.

V razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2016, ki je bil dne 26.4.2016 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se podaljša rok za oddajo vlog in organizirana bo dodatna predstavitev javnega razpisa.
Vloge morajo biti najpozneje do vključno srede, 25.5.2016, oddane v sprejemno pisarno oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Za prijavitelje bo organizirana predstavitev javnega razpisa, ki bo v sredo 18.5.2016 ob 16.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 17.5.2016 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice 2016

Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo v času od 03.05.2016 do vključno 30.05.2016 (ponedeljek) na Občini Jesenice, in sicer v Sprejemno - informativni pisarni v času uradnih ur - osebno, ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2016.

Vse nepravočasne vloge (po 30.5.2016) se ne bodo upoštevale ter bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo:
n a m e r o

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnine s parc. št. 164/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 2866812) objavlja namero, da bo s podjetjem ELEKTRO GORENJSKA d.d, Kranj sklenila služnostno pogodbo za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja NN omrežja na zemljišču s parc. št. 164/1 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-46/2016
OBČINA JESENICE
Župan
TOMAŽ TOM MENCINGER

Obveščamo vas, da bo predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2016 v sredo 11.5.2016 ob 16.00 uri v Sejni sobi Zdravstvenega doma Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.
Obvezne so prijave do 10.5.2016 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) Občina Jesenice, objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice


1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 04 5869-246, faks 04 5869-213, elektronska pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .


2. Predmet javnega razpisa

Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli naslednje investicijske ukrepe:
Občina Jesenice, kot lastnica poslovnih prostorov v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu z 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja namero, da bo del poslovnih prostorov v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice (poslovni prostori, ki jih uporabljajo Radio klub Železar Jesenice, Planinsko društvo Javornik Koroška Bela, Strelska družina »Triglav« Javornik-Koroška Bela) oddala v uporabo in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodbe bodo sklenjene po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-18/2016

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER


Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je pripravila tretjo številko biltena v sklopu projekta Europe Direct Gorenjska 2016, ki vključuje informacije o aktualnih temah EU,  programih in možnostih financiranja ter delavnicah in dogodkih izvedenih v sklopu Europe Direct Gorenjska. Informacije vključujejo naslednje teme:
 • ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE
 • NOV AKCIJSKI NAČRT ZA POSODOBITEV SISTEMA DDV V EVROPI
 • JASMINU B. FRELIHU NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA KNJIŽEVNOST 2016
 • PRIJAVITE SE: "EU danes – je čas za tesnejšo integracijo?"
 • Filmski teden Evrope 2016
 • »Iskanje zaposlitve v EU, priprava učinkovitega življenjepisa ter predstavitev Evropske podjetniške mreže«
 • INTERREG EUROPE
 • OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014-2020) Obzorje 2020
 • 20. OBLETNICA EVROPSKE PROSTOVOLJNE SLUŽBE
 • Z LJUDSKIMI PRAVLJICAMI NA POTEP PO EVROPSKI UNIJI
 • Javni filmski natečaj »KJE SO MEJE?«
 • EU PROJEKT MOJ PROJEKT

Na Gorenjskem od 1.1.2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska v partnerskem delovanju organizacij BSC, d.o.o. Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. (SORA). Bilten vam pošiljamo v prilogi.
Projekt sofinancira tudi Občina Jesenice.
 
Želimo vam prijetno branje!

1.   PRAVNA PODLAGA IN IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA

Pravna podlaga:

 • 22. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe),
 • 9. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/15),
 • 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS št.104/15).
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 1534/10, v izmeri 584 m2, k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 32010), ID znak 2176-1534/10-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1534/10, v izmeri 584 m2, k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 32010), ID znak 2176-1534/10-0.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številke: 478-4/2015

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe), v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), objavlja

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Lastnica nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.

III. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje so nepremičnine s parc. št.:

 • 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), v izmeri 2.301 m2;
 • 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), v izmeri 335 m2;
 • 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), v izmeri 69 m2;
 • 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027), v izmeri 1.056 m2;
 • 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800), v izmeri 14 m2.
Nepremičnine s parc. št. 902/222, 902/71 in 901/5, vse tri k.o. 2175 Jesenice, predstavljajo zemljišče, na katerem stoji industrijska stavba – lužilnica, ki se nahaja v poslovno - industrijski coni FIPROM na območju Stare Save, nepremičnini s parc. št. 902/57 in 901/6, obe k.o. 2175 – Jesenice pa predstavljata makadamsko parkirišče, neposredno ob zgoraj navedenem industrijskem objektu.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležijo nepremičnine s parc. št. 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800) v območju J2/CU11-X - območje centralnih dejavnosti in se obravnavajo kot stavbno zemljišče.

Na nepremičninah s parc. št. 902/222 k.o. 2175 - Jesenice, 902/71 k.o. 2175 - Jesenice in 902/57 k.o. 2175 - Jesenice je vknjižena predkupna pravica.

Predmet prodaje se prodaja izključno kot celota. Ponudniki lahko ponudbe oddajo kot posamezne pravne ali fizične osebe, oziroma lahko več partnerjev odda skupno ponudbo.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena je 251.770,00 EUR.

Več o Pozivu za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v spodaj priloženih dokumentih

Obveščamo vse obiskovalce, kupce in prodajalce, da  Tržnica Jesenice obratuje vsako soboto  od 7. do 13. ure.

Vse informacije v zvezi z najemom in postavitvijo prodajnih miz na tržnici dobite na tel. 051 209 758

Plezalna stena je odprta ob ponedeljkih, sredah in sobotah in sicer od 17. do 21. ure.

 

Informacije: tel. 04 5869 289, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Veselimo se vašega obiska.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – Najemna pogodba za najem zemljišča s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.


OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-56/2015

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 1401/8 k.o. 2175 – Jesenice (ID 3706723), s parc. št. 1401/9 k.o. 2175 – Jesenice (ID2231230) in s parc. št. 1401/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 180446), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – Najemna pogodba za najem delov zemljišč s parc. št.  1401/8 k.o. 2175 – Jesenice (ID 3706723), s parc. št. 1401/9 k.o. 2175 – Jesenice (ID2231230) in s parc. št. 1401/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 180446).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave