Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Pristojnosti občinske uprave

Splošno

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave z odlokom določi občinski svet na predlog župana.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ter sklepe, ki jih izdajata občinski svet in župan.

Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih, ter pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb v upravnih zadevah v upravnem postopku.

Organi občinske uprave odločajo s posamičnimi akti (odločbami in sklepi) v upravnih stvareh iz pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti.

Organizacija in delovno področje občinske uprave

V okviru občinske uprave je ustanovljen kabinet župana in notranje organizacijske enote, ki so:

  • Oddelek za gospodarstvo
  • Oddelke za družbene dejavnosti in splošne zadeve
  • Oddelek za finance, plan in analize
  • Oddelek za okolje in prostor
  • Komunalna direkcija
  • Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
  • Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica