Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Direktorica občinske uprave

Pristojnosti direktorja občinske uprave

  • opravlja najzahtevnejše naloge s področja delovanja občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
  • usklajuje delo župana in občinske uprave,
  • vodi in usklajuje delo občinske uprave in nadzira njeno delovanje,
  • skrbi za delovno disciplino,
  • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi državnimi organi v občini,
  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
  • opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumom in ljudsko iniciativo,
  • koordinira in nadzira delo krajevnih skupnosti,
  • opravlja druge naloge po odredbi župana.

Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. Za kršitve delovnih obveznosti odgovarja tudi disciplinsko in odškodninsko o splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.