Občinska uprava

Kabinet župana

Pristojnosti kabineta župana

 • Koordinacija in vodenje razvojnih nalog občine
 • Priprava predlogov skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih
 • Usklajevanje dela župana in občinskega sveta ter drugih organov občine
 • Sodelovanje in priprava gradiva za občinski svet, njegova delovna telesa in druge organe občine
 • Priprava pravno strokovnih podlag za odloke in druge občinske akte
 • Priprava strokovnih podlag za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem
 • Nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku
 • Nadzor zakonitosti splošnih aktov javnih zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet
 • Skrb za mednarodno in medobčinsko sodelovanje
 • Izvajane kadrovske politike
 • Skrb za protokol, za stike z javnostmi
 • Za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine
 • Skrb za izvajanje nalog občinske inšpekcije
 • Skrb za požarno varnost in organizira reševalno pomoč
 • Organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč
 • Kabinet župana neposredno vodi župan.