Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Oddelek za gospodarstvo

Pristojnosti oddelka za gospodarstvo

 • Zagotavlja pogoje in pospešuje razvoj podjetništva, turizma in gostinstva, kmetijstva ter podeželja,
 • pridobiva finančna sredstva iz kohezijske politike EU za sofinanciranje investicij javnega pomena za področja turizma, podeželja in čezmejnega povezovanja SLO-AT in SLO-IT,
 • izvaja investicijske in razvojne programe občine za področja gospodarstva, turizma in podeželja,
 • z investiranjem javnih sredstev zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov,
 • pripravlja koncesijske akte za področje gospodarstva in obveznih gospodarskih služb za področje varstva živali,
 • sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
 • sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami, ki delujejo na področju gospodarstva in v okviru pristojnosti ter nalog občine pomaga pri razreševanju gospodarskih potreb v občini,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja,
 • nudi splošno podjetniško svetovanje občanom,
 • strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih in planinskih društev,
 • spodbuja razvoj demografsko ogroženih območij oziroma območij s posebnimi strukturnimi problemi,
 • izvaja informacijsko službo v turistično informacijskem centru – TIC Jesenice
 • spremlja gibanja na turističnih trgih in oblikuje turistično ponudbo,
 • izvaja turistično in gospodarsko promocijo občine,
 • organizira turistična vodenja po občini Jesenice in okolici,
 • vodi register lokalnih turističnih vodnikov in skrbi za njihovo strokovno izpopolnjevanje,
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi predstavitev turistične ponudbe na sejmih,
 • pripravlja predpise s svojega področja,
 • vodi evidenco pobrane turistične takse,
 • potrjuje redni obratovalni čas gostinskih obratov oz. izdaja soglasja za podaljšan obratovalni čas,
 • izdaja soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov,
 • sodeluje z ostalimi občinami na področju turizma v skupnih projektih pri promociji Gorenjske (RDO Gorenjska),
 • sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT,
 • oddaja prireditveni prostor Muzej na prostem na Stari Savi.