Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE – izgradnja terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice

Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR

Datum začetka in konca operacije: april 2009 – september 2015

Kontaktne osebe: Marko Markelj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si


Naziv operacije:

Energetska sanacija OŠ Tone Čufar – zamenjava stavbnega pohištva

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

Razvojna prioriteta:

Trajnostna raba energije

Prednostna usmeritev:

Energetska sanacija javnih stavb

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle

Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR

Datum začetka in konca operacije: april 2009 – avgust 2015

Kontaktne osebe: Marko Markelj, Urša Zakrajšek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si

Naziv operacije:

 ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – II. FAZA

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013
Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura
Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Naziv operacije: INDUSTRIJSKO OBRTNA CONA ČRNA VAS

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih regij

Razvojna prioriteta: 4. Razvoj regij

Prednostna usmeritev: 4.1. Regionalni razvojni programi

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 898.025,61 EUR, sofinanciranje v višini do 411.683,05 EUR

Datum začetka in konca operacije: september 2008 – december 2013

Kontaktne osebe: Marko Markelj

O projektu

Naslov projekta: SY_CULTour – Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih potencialov v manj razvitih podeželskih območjih
Program:  Mednarodni (transnacionalni) projekt v okviru programa Jugovzhodna Evropa
Št. javnega razpisa: SEE/B/0017/4.3/X
Prednostna naloga: Razvoj transnacionalnih sinergij za območja trajnostne rasti
Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj ter lastnih sredstev
Vodilni partner: Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Projektni partner: Geografski inštitut Antona Melika (Slovenija), Provinca Trentino (Italija), Gorska skupnost Sirentina (Italija), Regionalni center za razvoj (Slovenija), Razvojno-izobraževalni center Magnesia (Grčija), Trgovinsko-gospodarska zbornica Heraklion (Grčija), Naravoslovno-matematična fakulteta Univerze v Novem Sadu (Srbija), Regionalno inovacijska agencija osrednje podonavske regije (Madžarska), Občina Jesenice (Slovenija)
Pridruženi partnerji, opazovalci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Slovenija), Združenje novih kmetovalcev (Grčija), Grško združenje majhnih in srednjevelikih podjetij in obrtnikov (Grčija), Inštitut za kmetijsko ekonomiko (Bolgarija), Združenje svetovalcev v turizmu (Madžarska), Nacionalni inštitut za kmetijsko ekonomiko (Italija), Gospodarska zbornica Vojvodine (Srbija)
Trajanje projekta: 2011 - 2014
Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek
Kontaktna oseba: Nataša Jovičić
Celotna vrednost projekta: 2.142.452,00 €
Aktivnosti Občina Jesenice: 154.700,00 €
Sofinancirano Občina Jesenice: 131.495,00 €
Spletna stran: http://www.sycultour.eu

O projektu

Naslov projekta: MOBILNI TURISTIČNI INKUBATOR
(akronim projekta MOTOR)
Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013
Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009
Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Vrednost projekta: 1.287.000 evrov, od tega znaša za slovensko stran 567.000 evrov.
Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev
Vodilni partner: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Projektni partnerji: Občina Jesenice (v projektu tudi Turizem Bohinj - javni zavod za pospeševanje turizma , L’Ente Fondazione BiT Planota, DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., Provincia di Ravenna, Provincia di Ferrara, PROVINCIA DI ROVIGO, INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – Dipartimento Progetti di Sviluppo)
Trajanje projekta: 1.9.2011 - 30.10.2014
Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek
Kontaktna oseba: Aleksandra Orel

Naslov projekta:

Gregorjevo na podeželju

Naročnik:

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
davčna številka: 39795888
EMŠ: 5874335000

Zastopnik naročnika:

Tomaž Tom Mencinger, župan

Kontaktna oseba:

Metka Zalokar, Oddelek za gospodarstvo

Izvajalec:

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
davčna številka: SI68956029
EMŠ: 5215412

Soizvajalec programa:

Aljoša Žnidar

Povezava na spletno stran projekta:

Gregorjevo na podeželju

O projektu

Naslov projekta: Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo (akronim projekta: SLOWTOURISM)
Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013
Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009, št. 01/2009
Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Financiranje: Strateški projekt SLOWTOURISM sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev.
Vodilni partner: Delta 2000 Soc. Cons. A l.r.
Projektni partnerji: Občina Jesenice
Trajanje projekta: 1.5.2010 do 30.6.2014
Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek
Kontaktna oseba: Aleksandra Orel

Obnova_objekta_Kolperna

 

Naziv operacije: Celostna obnova urbanega središča Stara Sava

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 4.750,000,00 EUR, sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov, največ do 2.907.665,00EUR

Datum začetka in konca operacije: 11.8.2010 – 31.12.2012

Kontaktne osebe: mag. Vera Djurić Drozdek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kratek opis operacije

Investitor v projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (krajše CEUSS) je Občina Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger. Občina Jesenice kot samostojna občina od leta 1995 izvaja z zakonom predpisane naloge, posebno pozornost pa namenja enakomernemu in skladnemu razvoju celotne občine in izvajanju Strategije ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic ter Strategije razvoja občine Jesenice.

Osnovni namen investicije  je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in tgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju ponovno lahko delovale celovito in enovito, okolje pa bo prijaznejše za lokalne prebivalce. Z obnovo zgradb pa bo lokacija postala atraktivna tudi za vse ostale. Z izvedbo aktivnosti projekta bo zgodovinsko strateško pomembno naselje Stara Sava ponovno oživelo kot središče mesta. Avtentičnost kulturne dediščine tega okolja pa bo oživela v družabno – kulturni kompleks, ki ga mesto nujno potrebuje. Prav tako bo območje nudilo možnosti za prireditve in zagotavljanje ljubiteljskim združenj – društev vključno z zanimivo sejemsko ponubo blaga in storitev ter iger na prostem. Tako bo imelo območje vse možnosti, da si po zaključku investicije pridobi nekdanjo vlogo in ugled, ki jo je Stara Sava imela in deloma ohranila do današnjih dni.

Cilji investicije so naslednji:

  • Zagotoviti pogoje za povečanje atraktivnosti degradiranega, delno opuščenega območja Stara Sava na Jesenicah
  • Izvedba investicijskih vlaganj (prenova zgradb, ulic in trgov)
  • Sanacija ekološko degradiranega območja

Strateški cilji:

  • Spreminjanje podobe občine
  • Krepitev identitete kraja z bogato železarsko tradicijo
  • Regeneracija in revitalizacija urbanega območja v mestu Jesenice
  • Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj mesta
  • Ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest

Časovni obseg

Gradnja se bo predvidoma izvajala od septembra 2010 do avgusta 2012.

 

Obnova_objekta_Kolperna

Naziv operacije: OBNOVA OBJEKTA »KOLPERNA« V MUZEJSKEM KOMPLEKSU STARA SAVA NA JESENICAH ZAKLJUČENO

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: 3.2. Mreženje kulturnih potencialov

Gorenjska je regija z največ zgodovinskimi mesti v Sloveniji. Mestna središča predstavljajo pomembno kulturno dediščino in razvojno priložnost, so pa tudi prostor, kjer se prepleta veliko različnih dejavnosti, odnosov, konfliktov. V mestnih jedrih se srečujejo interesi prebivalcev, obiskovalcev, trgovcev,  muzealcev, organizatorjev prireditev, mladih, voznikov, pešcev,... Žal v  Sloveniji za reševanje tovrstnih problemov, pospeševanje razvojna mest in njihovo prenovo nimamo celovite medresorsko usklajene politike. Prav zato se je 5 največjih gorenjskih občin Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Tržič in Jesenice skupaj z Združenjem zgodovinskim mest Slovenije in nosilcem Razvojno agencija Gorenjske BSC Kranj odločilo bolj načrtno pristopiti k usmerjanju razvojna mestnih jeder.