Skok na osrednjo vsebino

Projekti

May 2019 29

Poslovna cona jesenice, širitev: Rekonstrukcija prometne infrastrukture

Občina Jesenice je v začetku leta 2018 pristopila k Dogovoru za razvoj gorenjske regije, kamor se je uvrstil projekt Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture. Dne 04.04.2019 je SVRK izdal Odločitev o podpori s katero je postal projekt upravičen do prispevka v višini 349.055,71 eur in sicer:

  • podpora Evropske unije 244.338,99 eur (70%)
  • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 104.716,72 eur (30%)

Skupna vrednost sofinanciranega dela projekta je 525.590,09 eur, poleg tega bo občina sočasno izvedla tudi obnovo vodovoda in uredila odvodnjavanje, kar bo financirala iz lastnih sredstev in prihodkov najemnin.

Opis projekta

Prometna infrastruktura – sofinanciran del investicije:

Rekonstrukcija ceste z ureditvijo pločnika na odseku od vhoda v območje 'Dinos' na JZ do ceste Sp. Plavž  na SZ v skupni dolžini 630 m. Obstoječa lokalna cesta (odseka152171), ki vodi v in skozi predmetni SZ del poslovne cone, je na odseku od vhod v ‘Dinos’  do ceste S. Plavž  močno dotrajana, saj v osnovi ni bila konstruirana za obtežbe, katerim je danes izpostavljena. Mrežaste razpoke in posedki vozišča predstavljajo nevarnost za uporabnike, z vsako večjo temperaturno spremembo (zmrzal, otoplitev) se veča nevarnost odstopa obrabne plasti (odpadanje kosov asfaltnih plasti). Poškodbe vozišča so posledica prevozov težkih tovorov poslovnih subjektov, ki so locirani na tem območju, in tranzitnega tovornega prometa, ki ima prepoved vožnje skozi mesto. Na delu predmetne ceste so pločniki pomanjkljivi, dotrajani, na tretjini trase ne premorejo finega asfalta, kar povečuje nevarnost za pešce v prometu in onemogoča uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v mestu.

Komunalna infrastruktura – nesofinanciran del investicije:

Obnova vodovoda in  izgradnja odvodnjavanja (odvajanje padavinske vode). Na območju se nahajajo sledeči komunalni vodi: Kanalizacija (mešani sistem), vodovod, vročevod, plinovod, telekomunikacijski in KKS kablovodi (TV, internet..),  elektro vodi ter cestna razsvetljava.

  • Trenutno se vsa padavinska voda s ceste izloči v obstoječi sistem kanalizacije, ki se vodi na CČN, kar po nepotrebnem obremenjuje čistilno napravo, zato je potrebno iz obstoječe kanalizacije izločiti meteorne vode oz. izgraditi ločen sistem odvodnje za ceste.
  • V cestnem telesu se nahaja  tudi sekundarno vodovodno omrežje  iz osemdesetih let prejšnjega stoletja,  ki je izgrajeno iz danes manj primernih materialov (PVC cevi DN100). Po podatkih  upravljavca je vodovod potrebno zamenjati. PVC cevi se danes ne uporabljajo več za pitno vodo zato je obstoječ PVC vodovod potrebno zamenjati na čim daljšem odseku.  Takšno vodovodno omrežje dolgoročno ne more zagotavljati kakovostne  vodooskrbe poslovnih subjektov v PC Jesenice.
  • Ostali komunalni vodi se ohranijo,  dodatne naložbe oz. obnove so po podatkih upravljavcev  potrebne le v primeru elektro vodov in KKS vodov, pri čemer so investitorji in financerji investicije upravljavci sami.

Časovni potek projekta

V juniju bo predvidoma objavljen javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Gradnja se bo pričela v septembru 2019 in naj bi bila končana najkasneje marca – aprila 2020. Na izvedbo gradnje delno vpliva investicija na regionalni cesti R2-452/0368 Hrušica – Javornik, ki bo zaključena v avgustu 2019 in bo predstavljala obvozno cesto do poslovne cone.

 

Read 3623 times Last modified on Wednesday, 29 May 2019 16:18