Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Apr 2019 24

Ureditev pločnika skozi naselje Kočna

Pregledna situacija Pregledna situacija vir: idejna zasnova, P-624, november 2018

Občina Jesenice in Krajevna skupnost Blejska Dobrava želita urediti pločnik skozi naselje Kočna, vzdolž regionalne ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje ( odsek od km 3.3+49 cca do km 4.0+12.5 cca ). Naselje Kočna se širi, peš prometa vzdolž državne ceste je vse več. Poleg ureditve pločnika je predvidena tudi obnova državne ceste, preureditev obstoječih avtobusnih postajališč v skladu s predpisi, ureditev odvodnjavanja (meteorna kanalizacija) in izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Kočna (gravitacijski in tlačni vod).

V novembru 2018 je bila izdelana idejna zasnova z namenoma:

 • pridobitev soglasij lastnikov prizadetih parcel, saj bo z izgradnjo pločnika, v precejšnji meri potreben tudi poseg na sosednja zemljišča ob regionalni cesti.
 • pridobitvi projektnih pogojev Direkcije RS za infrastrukturo

Za nadaljni potek projekta je ključnega pomena pridobitev soglasij lastnikov zemljišč na katere se bo posegalo. Občina Jesenice je k temu pristopila v sodelovanju s krajevno skupnostjo in sicer se pridobivajo služnostne pogodbe s katerimi se Občina Jesenice tudi zavezuje, da po izgradnji pločnika potrebno zemljišče tudi odkupi. Obstoječe stanje ne zagotavlja prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu, poleg neustrezne širine ceste, odvodnjavanja in neurejenih priključkov lahko le-to zagotovimo s celostnim pristopom ureditve ceste in pločnika.

Osnove projektne rešitve:

 • situativni potek ceste se večinoma ohrani
 • uredita se vozna pasova širine 2,75m, robna pasova širine 0,25m in pločnik širine 1,60m
 • od začetka naselja Kočna (iz smeri Jesenic) do avtobusnega postajališča za smer Gorje, poteka pločnik po desni strani vozišča
 • od avtobusnega postajališča za smer Jesenice, pa do konca naselja Kočna v smeri Gorij, pa poteka pločnik po levi strani vozišča
 • avtobusno postajališče za smer Gorje se umesti med km 3.6+45 cca in 3.6+90 cca-desno, avtobusno postajališče za smer Jesenice pa se umesti med km 3.7+10 cca in 3.7+55 cca-levo
 • med obema postajališčema, v km 3.6+96 cca, se uredi prehod za pešce preko regionalne ceste, ki se ga dodatno osvetli in označi.
 • odvodnjavanje se uredi z meteorno kanalizacijo
 • vsi obstoječi priključki in uvozi se preuredijo. Skupinski priključki se uredijo v niveleti vozišča in z zavijalnimi radiji, individualni priključki se uredijo preko pogreznjenega robnika
 • s širitvijo gabaritov poseglo tudi v obstoječe žive meje in ograje, se jih v območju priključkov preuredi tako, da se zagotovi preglednost.
 • na priključkih, ki so višinsko nad niveleto državne ceste, se uredi odvodnjavanje tako, da voda iz priključka ne doteka na državno cesto
 • zgradi se kanalizacijski sistem (tlačen in gravitacijski) za odvod fekalnih vod, ki se jih vodi na CČN
 • uredi javna razsvetljava in osvetlitev prehoda za pešce

Po pridobitvi vseh potrebnih služnostnih pogodb oziroma zagotovitvi pravice razpolaganja s potrebnimi zemljišči za gradnjo pločnika in kanalizacije se bo pristopilo k izdelavi izvedbene dokumentacije.

Za dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko krajani obrnejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice. Kontaktna oseba je Marko Markelj, tel. št. 04 5869 215 ali elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Za osebni vpogled v dokumentacijo se preko navedene tel. številke ali elektronskega naslova lahko krajani predhodno dogovorijo za dan in uro vpogleda.

Read 3819 times Last modified on Wednesday, 12 May 2021 08:23