Obvestila za javnost

 • Vrsta organizacije: občina
 • Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
 • Župan občine: Blaž Račič
 • Tel.: (04) 586 92 00
 • Faks: (04) 586 92 70
 • Davčna št.: SI 39795888
 • Matična št.: 5874335000
 • TRR: SI56 0124 1010 0007 593
 • Spletni naslov: http://www.jesenice.si
 • Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Uradne ure

Ponedeljek in Torek: od 8.00 do 14.30

Sreda: od 8.00 do 16.30

Četrtek*: od 8.00 do 14.30

Petek: od 8.00 do 12.30

 * Velja le za sprejemno informacijsko pisarno Občine Jesenice

Organiziranost Občine Jesenice

 

Pravice intelektualne lastnine

To Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.jesenice.si (v nadaljevanju: spletno mesto) .

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je Občina Jesenice.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

kopirano, še preveriti uporabnost za nas:

Prijave in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino ne predstavljajo obvezo ali dolžnost reševanja.

Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Spoštovane Jeseničanke in Jeseničani,
želim vam prijetne božične praznike ter
srečno, zdravo in uspešno leto 2019!

Župan Blaž Račič s sodelavci Občine Jesenice

Dr. Gregor Hudrič

 

Kontakt
Telefon: 04 5869 232
Faks: 04 5869 270
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ostale informacije

Naslov: Cesta železarjev 6 4270 Jesenice pisarna: 1. nad/ 4
Izobrazba: doktor znanosti

 

Pristojnosti direktorja občinske uprave

Direktor občinske uprave:

 • opravlja najzahtevnejše naloge s področja delovanja občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • usklajuje delo župana in občinske uprave,
 • vodi in usklajuje delo občinske uprave in nadzira njeno delovanje,
 • skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi državnimi organi v občini,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumom in ljudsko iniciativo,
 • koordinira in nadzira delo krajevnih skupnosti,
 • opravlja druge naloge po odredbi župana.

Splošno

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave z odlokom določi občinski svet na predlog župana.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ter sklepe, ki jih izdajata občinski svet in župan.

Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih, ter pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb v upravnih zadevah v upravnem postopku.

Organi občinske uprave odločajo s posamičnimi akti (odločbami in sklepi) v upravnih stvareh iz pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti.

Pristojnosti kabineta župana

 • Koordinacija in vodenje razvojnih nalog občine
 • Priprava predlogov skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih
 • Usklajevanje dela župana in občinskega sveta ter drugih organov občine
 • Sodelovanje in priprava gradiva za občinski svet, njegova delovna telesa in druge organe občine
 • Priprava pravno strokovnih podlag za odloke in druge občinske akte
 • Priprava strokovnih podlag za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem
 • Nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku
 • Nadzor zakonitosti splošnih aktov javnih zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet
 • Skrb za mednarodno in medobčinsko sodelovanje
 • Izvajane kadrovske politike
 • Skrb za protokol, za stike z javnostmi
 • Za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine
 • Skrb za izvajanje nalog občinske inšpekcije
 • Skrb za požarno varnost in organizira reševalno pomoč
 • Organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč
 • Kabinet župana neposredno vodi župan.

Pristojnosti komunalne direkcije

 • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb
 • opravlja naloge financiranja javnih služb,
 • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
 • opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
 • določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
 • vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.

Pristojnosti oddelka za okolje in prostor

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
 • pripravlja prostorske akte občine,
 • ugotavlja in potrjuje usklajenost lokacijske dokumentacije z zakoni in podzakonskimi akti,
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
 • sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
 • opravlja druge naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • izvaja strokovne naloge in dela za področje stanovanjske dejavnosti, in sicer za stanovanja ter poslovne prostore, ki niso v uporabi javnih zavodov.

Uporabne povezave