Skok na osrednjo vsebino

Projekti

jan  2021 25

Energetska sanacija Vrtca Jesenice – Enota Angelce Ocepek

Energetska sanacija Vrtca Jesenice – Enota Angelce Ocepek Vir: vrtecjesenice.si

 

 

Naziv operacije:

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JESENICE – ENOTA ANGELCE OCEPEK

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Evropska kohezijska politika za obdobje 2014–2020

Razvojna prioriteta:

Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Prednostna usmeritev:

Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Povezava EU skladi:

http://www.eu-skladi.si

Povezava podstrani:

Zaznamek: energetska sanacija vrtca jesenice

 

Kratek opis operacije:

Vrtec Angelce Ocepek je ena izmed šestih enot Vrtca Jesenice, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. Stavba Vrtca Jesenice, enota Angelce Ocepek se nahaja v neposredni bližini Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice. Objekt je bil zgrajen leta 1980. V stavbi je 15 igralnic za otroke od prvega do šestega leta starosti. Objekt ima tri etaže, in sicer klet, pritličje in nadstropje. V kleti se nahaja kuhinja ter zaklonišče, v pritličju je pet igralnic z vsemi pomožnimi prostori ter štiri bivalnice za najmlajše otroke prav tako z vsemi pomožnimi prostori. V nadstropju je šest igralnic z vsemi pomožnimi prostori ter upravni prostori. Stavba ni izolirana, prav tako ni izolirana streha.

Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta oz. obravnavanih investicijskih in organizacijskih ukrepov v predmetnem javnem objektu (Vrtec Jesenice, enota Angelce Ocepek) je zmanjšanje porabe energije in s tem posledično stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci. Razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih in organizacijskih ukrepov je slabo stanje obravnavanega objekta oziroma pripadajočih energetskih sistemov, odsotnost ustreznega energetskega upravljanja, posledično njihova energetska neučinkovitost ter visoki stroški energije in vzdrževanja ter upravljanja predmetnih energetskih sistemov.

Planirani posegi predstavljajo investicijsko vzdrževalna dela (skupna tlorisna površina stavbe, ki bo energetsko prenovljena, znaša 2.360 m2), brez posegov v konstrukcijske elemente stavbe ter v komunalne vode in priključke infrastrukture. Obstoječe oblikovanje objekta, dostopi in vhodi se ne spreminjajo, prav tako pa se bistveno ne spreminja zunanjost objekta. zunanja ureditev objekta se ohranja.

Prenova objekta, za katero je bila projektna dokumentacija izdelana leta 2019 (Atelje Prizma d.o.o., Jesenice) je skladna s prioritetami, opredeljenimi v Novelaciji Občinskega razvojnega programa 2011–2025 (sprejeta na 12. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 31. 3. 2016), prednostno področje: Znanje za razvoj, podpodročje: Znanje in izobraževanje, 1. Energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot ter seveda tudi z nacionalnimi in evropskimi direktivami in resolucijami s področja energetske učinkovitosti.

Vloga na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021, Ur. list RS, št. 28/19 z dne 3. 5. 2019) je bila s strani Občine Jesenice podana v mesecu novembru 2019, dne 19. 2. 2020 pa smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep št. 4301-128/2018/105-09431664 z dne 20. 1. 2020 o sofinanciranju predmetne investicije v skupni višini do 352.743,92 € (do 40% upravičenih stroškov operacije, ki skladno z določili razpisa znašajo 881.859,81 €, kar predstavlja celotno možno višino oz. delež sofinanciranja po omenjenem javnem razpisu).

Opis aktivnosti oz. posegov:

V sklopu celovite energetske sanacije objekta Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek se predvidi izvedbo sledečih ukrepov:

 • Ukrepi na ovoju stavbe: Izolacija strehe s kameno volno;
 • Ukrepi na ovoju stavbe: Izolacija fasade;
 • Ukrepi na ovoju stavbe: Menjava stavbnega pohištva - oken in vrat;
 • Sistem ogrevanja in hlajenja: Sistem prezračevanja in ogrevanja;
 • Prenova razsvetljave na LED;
 • Vgradnja CNS sistema.

Izbrani izvajalci del

Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je Kovinar – Gradnje ST d.o.o., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost celotne operacije znaša: 1.140.507,00 € (z DDV).

Sofinanciranje s strani Evropske unije – Kohezijski sklad: 352.743,92 € (od tega KS-EU 85%, te KS-slovenska udeležba 15%) oz. 40% upravičenih stroškov.

Proračun Občine Jesenice: 787.763,08 €.

Datum začetka in konca operacije ter kratek povzetek aktivnosti:

Izvedba investicije bo potekala od junija do konca septembra 2021.

Vodja projekta:

Petra Dečman, univ. dipl. geogr., vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice

Finančna realizacija projekta

Vrednost celotne operacije znaša: 1.093.412,66 €

 • Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 299.532,88 €:
  • Evropska unija – Kohezijski sklad: 254.602,96 €
  • Republika Slovenija – 44.929,93 €
 • Proračun Občine Jesenice: 793.879,77 €
Prebrano 1569 krat Nazadnje urejano na četrtek, 20 januar 2022 15:21