Skok na osrednjo vsebino

Projekti

feb  2022 21

Ureditev komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza

Občina Jesenice je v letu 2018 pričela z izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija s črpališčem in tlačnim vodom, vodovod, plinovod, cestna razsvetljava) in obnovo vozišča vključno z odvodnjavanjem na Cesti bratov Stražišarjev. Investicija je bila razdeljena na tri faze. Prva faza investicije je bila zaključena leta 2018, druga faza leta 2020, tretja faza, ki je obsegala ureditev celotne komunalne infrastrukture na odseku od podvoza pod železniško progo Jesenice – Ljubljana, do hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a, pa leta 2021.

V okviru 3. faze investicije je bila izvedena obnova fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, cestne razsvetljave in vozišča z odvodnjavanjem. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture je istočasno, za potrebe širitve VN in NN omrežja, zgradil elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo. Obnovil se je tudi ekološki otok pri železniškem podvozu. Ureditev komunalne infrastrukture bo omogočala v nadaljevanju tudi obnovo celotne infrastrukture na območju Industrijske ulice, Ulice Viktorja Kejžarja in Ulice bratov Rupar v sklopu projekta KS Sava.

Poleg navedenega so komunalno infrastrukturo preuredili tudi lastniki ostalih komunalnih vodov (Telekom, T-2, ENOS).

V drugi polovici leta 2020 je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca. Dela so se  pričela izvajati v mesecu februarju, zaključila pa v mesecu septembru 2021.

Splošno o projektu

Status, faza

Zaključeno

Vrednost investicije v EUR brez DDV

375.411,62 €

Viri sofinanciranja

Sredstva občine

Začetek

februar 2021

Zaključek

september 2021

V nadaljevanju so objavljene dodatne informacije o projektu ter predmetna projektna  dokumentacija za projekt.

Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija se je obnovila v dolžini  292,44 m in sicer na odseku od hišne številke C. b. Stražišarjev 30 do jaška FRJ 16 pri transformatorski postaji. Pod Čopovim grabnom in v nadaljevanju do železniškega podvoza je kanalizacija že obnovljena. Z investicijo so iz obstoječega mešanega kanala izločene meteorne vode, tako da bo kanal služil zgolj odvajanju odpadne vode iz objektov. V prispevno območje sodi 22 objektov na C. b. Stražišarjev in trije objekti iz C. T. Tomšiča.

Vodovod

Vodovod se je obnovil v skupni dolžini  450,10 m in sicer na trasi od železniškega podvoza do hišne številke C. b. Stražišarjev 30a. Prispevno območje obsega 41 objektov. Na obravnavanem območju je bilo   zgrajeno tudi hidrantno omrežje s tremi nadtalnimi in dvema podtalnima hidrantoma.

Hišni priključki so se obnovili do oz. nekoliko izven meje cestnega telesa, tako da je možna prevezava na obstoječi hišni priključek.

Plinovod

Na obravnavani trasi je plinovod že obstajal. Na tangiranem odseku od hišne številke 8 do hišne številke 30a (cca 322 m), je 15 hišnih priključkov. Zaradi obnove ostale komunalne infrastrukture je bilo potrebno plinovod na delu trase prestaviti.

Cestna razsvetljava

Na obravnavanem območju se nahaja osem obstoječih svetilk cestne razsvetljave. Svetike so predvidene z ravnim steklom LED izvedbe z avtonomno regulacijo moči. Namestijo se na nove segmentne kandelabre višine 6 m, ki so postavljeni v betonske temelje z revizijskim jaškom in so locirani na ustrezna mesta ob cesti. Cestna razsvetljava bo izvedena v celonočnem režimu obratovanja, kar pomeni, da bodo vse svetilke gorele celo noč.

Cesta z odvodnjavanjem (meteorni kanal)

Odvodnjavanje meteorne vode s ceste je urejeno s pomočjo prečnih in vzdolžnih naklonov vozišča, z zbiranjem padavinske vode v asfaltni muldi od koder se steka v požiralnike, kateri so povezani v nov meteorni kanal. Odvodnjavanje dvorišč in hišnih priključkov je urejeno z linijskimi požiralniki ki so prav tako priklopljeni na nov meteorni kanal.

Meteorni kanal je bil izveden v dveh odsekih. Prvi odsek meteornega kanala se nahaja na zahodnem delu obravnavanega območja in poteka od Čopovega grabna do podvoza pod železniško progo, kjer se zaključuje z iztokom v novo ponikovalnico, ki je locirana v pločniku (otok za zbiranje odpadkov). Drugi odsek meteornega kanala se prične na vzhodnem delu območja in poteka proti zahodu v dolžini cca. 300 m, kjer se zaključuje z iztokom v Čopov graben.

Oba kanala potekata skozi iste jaške kot fekalni kanal. Fekalni kanal poteka preko dna jaška v muldi, meteorni kanal poteka nad njim in je speljan skozi jaške s cevmi v katerih so izrezane kontrolne odprtine, ki omogočajo pregledovanje in čiščenje kanala.

Dokumenti (PID – projekt izvedenih del)

  • Načrt fekalne kanalizacije
  • Načrt vodovoda
  • Načrt plinovoda
  • Načrt cestne razsvetljave
  • Načrt meteornega kanala in ceste

 

Prebrano 798 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 21 februar 2022 14:46