Skok na osrednjo vsebino

Projekti

sep  2013 24

Energetska sanacija OŠ Tone Čufar – zamenjava stavbnega pohištva


Naziv operacije:

Energetska sanacija OŠ Tone Čufar – zamenjava stavbnega pohištva

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

Razvojna prioriteta:

Trajnostna raba energije

Prednostna usmeritev:

Energetska sanacija javnih stavb

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.


Kratek opis operacije:

Predmet operacije je zamenjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe Osnovne šole Tone Čufar, ki bo v celoti zagotavljala boljše pogoje za izvajanje osnovnošolske dejavnosti tako učiteljem, strokovnim delavcem in seveda boljše pogoje otrokom, ki bodo obiskovali šolo.

Opis aktivnosti (posegov), ki se predvidevajo:

V okviru predlaganega projekta se predvideva zamenjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe.  Predvidena je vgradnja oken in zastekljenih sten z maksimalno toplotno prehodnostjo U= 1,17 W/m2K (vgradnja oken z lesenimi okvirji in termopan zasteklitvijo). Odpiranje je predvideno večinoma na ventus, v zgornjem in spodnjem delu zasteklitve. S tem bi se omogočilo hitro naravno prezračevanje prostorov, kar bi pozitivno vplivalo na počutje v prostorih in na ogrevanje.

Predvidena je vgradnja zunanjih žaluzij na okna učilnic in kabinetov, ki bi zmanjšale vplive toplotnega pregrevanja zaradi vpliva sonca.

Velike zastekljene stene so predvidene kot večinoma fiksne zasteklitve v aluminijastih okvirjih s prekinjenim toplotnim mostom. Ponekod so v stene vgrajena vrata namenjena vhodu oz evakuaciji iz objekta. V prostoru jedilnice in garderobe je predvideno delno odpiranje spodnjega in zgornjega dela na ventus, tako da se omogoči naravno prezračevanje prostora.

Zaradi ohranitve obstoječega videza objekta oz fasade je predvidena zamenjava kupol na fasadi s kupolami enake oblike kot obstoječe, z boljšimi toplotno izolativnimi karakteristikami.

Višina stroškov ter sofinanciranje:

Vrednost zamenjave stavbnega pohištva znaša: 672.659,18 € bruto

Sofinanciranje s strani Evropske unije – Kohezijski sklad: 529.642,80 €

21. člen ZFO: 40.763,92 €

Proračun Občine Jesenice: 102.252,46 €

Datum začetka in konca operacije:

V letu 2012 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija.

V mesecu februarju 2013 se je Občina Jesenice prijavila na javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti" v  okviru "Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013", 6. razvojne prioritete "Trajnostna raba energije", 1. prednostne usmeritev "Energetska sanacija javnih stavb" objavljen v Ur. l. RS št. 10/2013, z dne 01.02.2013 (spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/2013,dne 22.02.2013 ter št. 20/2013, dne 08.03.2013). S strani Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo dne 5.07.2013 prejeli Sklep št. 441-1/2013/601-000090000 o upravičenosti do nepovratnih sredstev.

Na podlagi izvedenega javnega naročila, je bila dne 17.07.2013 med Občino Jesenice in izbranim izvajalcem Kovinar Gradnje ST, d.o.o. podpisana gradbena pogodba za izvedbo del »Energetska sanacija OŠ Tone Čufar – zamenjava stavbnega pohištva« v vrednosti 672.659,18 € bruto. Pred pridobitvijo sklepa o upravičenosti do nepovratnih sredstev je bila predvidena izvedba del do višine lastnih zagotovljenih sredstev. Zaradi zagotovljenih finančnih sredstev sofinanciranja se bodo izvedla vsa pogodbena dela v letu 2013.

Izvajalec je z gradbenimi deli pričel v mesecu avgustu ter jih mora zaključiti v mesecu novembru 2013. 

Izbrani izvajalec strokovnega nadzora je Gradbeni nadzor - Slavko Bassanese s. p..

Vodja projekta:

Petra Dečman, univ.dipl.geogr., vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice.

Kontaktna oseba:

Polona Brelih, dipl.ekon., Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Občina Jesenice.

Prebrano 10448 krat Nazadnje urejano na četrtek, 02 april 2015 20:43