Skok na osrednjo vsebino

Projekti

jul  2013 01

GORKI - izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle

Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle

Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR

Datum začetka in konca operacije: april 2009 – avgust 2015

Kontaktne osebe: Marko Markelj, Urša Zakrajšek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si

Kratek opis operacije

V projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop so skupaj vključene občine Radovljica, Jesenice, Žirovnica in Bohinj. Namen projekta je izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v porečju zgornje Save. Izgradnja kanalizacijskega sistema zasleduje merila in kriterije Kohezijskega sklada - osrednji namen projekta je s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami opremiti območja poselitve z obremenitvijo večjo od 2.000 PE do višine 95% priključenosti na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Občina Jesenice je v projekt vključena z izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Jesenice. Območje Podmežakle v predmetni operaciji obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema na Cesti 1. maja, Čopovi ulici, Ilirski cesti, Janševi ulici, Ledarski ulici, Medvedovi ulici, Mencingerjevi ulici, Ulici Franca Jerala, Ulici Heroja Verdnika, Podkočni in Cesta Alojza Travna.

Na območju Podmežakle kanalizacijski sistem še ni zgrajen oziroma je zgrajen le za nekaj objektov na Cesti 1. maja. Ostali objekti imajo komunalne odpadne vode speljane v individualne greznice. Iztoki iz greznic so speljani v ponikovalnice ali preko meteorne kanalizacije v reko Savo. Skladno s predpisi območje Podmežakle spada v prispevno območje občutljivih območij v porečju Save. Zaradi zmanjšanja emisij v okolje in doseganja ciljnega stanja najmanj 95% priključenosti celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo na javno kanalizacijo v aglomeraciji Slovenski Javornik, je izgradnja kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode na območju Podmežakle nujna.

Na izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode se navezuje izgradnja kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode, obnova vodovodnega omrežja in javne razsvetljave, ki pa niso predmet sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada.

Časovni obseg

Gradnja se bo predvidoma izvajala od julija 2013 do julija 2014.

Prostorski obseg investicije

Pregledna_situacija

Prebrano 10497 krat Nazadnje urejano na četrtek, 02 april 2015 20:43