Skok na osrednjo vsebino

Projekti

maj 2013 07

Industrijsko obrtna cona Črna vas

Naziv operacije: INDUSTRIJSKO OBRTNA CONA ČRNA VAS

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih regij

Razvojna prioriteta: 4. Razvoj regij

Prednostna usmeritev: 4.1. Regionalni razvojni programi

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 898.025,61 EUR, sofinanciranje v višini do 411.683,05 EUR

Datum začetka in konca operacije: september 2008 – december 2013

Kontaktne osebe: Marko Markelj

Kratek opis operacije:

Občina Jesenice je uspela s prijavo operacije »Industrijsko obrtna cone Črna vas« na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslove prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Za izbrano operacijo se je odobrilo sofinanciranje v višini največ 411.683,05 EUR.

Ozadje projekta:

Analiza trenutnega stanja v občini Jesenice kaže, da se Jesenice srečujejo, med drugim, s problemom razvitosti gospodarstva, ki je še vedno pod slovenskim povprečjem. Slabosti so predvsem neizkoriščene površine s propadajočo strukturo kot posledica pretekle rabe in prevlada panog z nizko dodano vrednostjo. Priložnost pa se ponuja v oblikovanju konkurenčne ponudbe poslovnih lokacij (prednostno na degradiranih območjih – brownfield) in preboj v panoge z višjo dodano vrednostjo.

Za občino Jesenice značilna industrijska dejavnost je, z zatonom in preoblikovanjem Železarne Jesenice, zapustila kar nekaj degradiranih območij z negativno podobo, ki so nezanimiva za potencialne investitorje. Eno izmed takih degradiranih območij je tudi območje Črne vasi v naselju Blejska Dobrava. Območje Črne vasi predstavlja potencial za razvoj podjetništva v tem delu gorenjske regije, saj gre za območje, ki se nahaja na skrajnem obmejnem območju med Avstrijo in Italijo ter ima ugodno lokacijo ob avtocestni povezavi. Obravnavno območje je namenjeno umeščanju proizvodnih, obrtnih, skladiščnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti. Na območju je možen priklop na obstoječe vodovodno (vendar samo za pitno vodo) in plinovodno omrežje. Cesta znotraj cone je makadamska in ne omogoča dostopa do vseh zemljiških parcel. Ne glede na to, da je območje s prostorskimi akti namenjeno za industrijsko/obrtno/storitveno rabo, pa za nakup zemljišč ni zanimanja s strani investitorjev/poslovnih subjektov. Razlog za to je iskati predvsem v degradiranosti (negativno dojemanje prostora) in komunalni neopremljenosti območja. Brez vložka v komunalno opremo bo območje še naprej stagniralo, možno je tudi odseljevanje obstoječih poslovnih subjektov na lokacije (tudi izven občine Jesenice), ki nudijo večje konkurenčne možnosti.

Namen projekta:

Namen investicije je izgradnja komunalne opreme v industrijsko obrtni coni Črna vas s ciljem revitalizacije degradiranega območja. Zagotovljeno bo komunalno opremljeno zemljišče, kar bo povečalo atraktivnost lokacije za potencialne investitorje ter posledično pomenilo tudi sanacijo oziroma revitalizacijo območja. S komunalno ureditvijo industrijsko obrtne cone Črna vas bodo dane možnosti za prostorsko umestitev novih in konkurenčnejše delovanje obstoječih podjetij, kar posledično pomeni nova delovna mesta. Sočasno se upošteva tudi načelo racionalnega prostorskega razvoja, kjer ima prenova prednost pred posegi na nova neurbanizirana območja.

Obseg projekta:

V sklopu investicije je predvidena ureditev naslednje komunalne infrastrukture:

  • kanalizacija za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih vod,
  • vodovodno in hidrantno omrežje z napajalnim vodovodom do cone,
  • plinovodno omrežje,
  • javna razsvetljava,
  • notranja cestna mreža.

Časovni obseg:

Gradnja komunalne opreme se bo predvidoma izvajala od maja in konca avgusta 2013.

Zemljišča, kjer bo izvedena investicija:

Industrijsko obrtna cona Črna vas

Potek projekta:

18.6.2013

  • v zaključni fazi so dela na napajalnem vodovodu do IOC Črna vas in kanalizaciji za odvajanje komunalne odpadne vode znotraj cone,
  • nadaljuje se z izgradnjo kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode in vodovodnega omrežja znotraj cone.

8.8.2013

  • zaključena so dela na kanalizaciji za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, vodovodnem omrežju, plinovodnem omrežju ter prestavitvi VN in NN vodov,
  • nadaljuje se z izgradnjo javne razsvetljave, hodnikov za pešce in ceste.

7.10.2013

  • Stanje po zaključeni investiciji
Prebrano 6842 krat Nazadnje urejano na četrtek, 02 april 2015 20:44