Skok na osrednjo vsebino

Projekti

maj 2013 20

Športna dvorana Podmežakla - II. faza

Naziv operacije:

 ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – II. FAZA

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013
Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura
Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Kratek opis operacije:

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti, ki bodo v neposredni povezavi z razvojem turizma (vpliv na turistično destinacijo Gorenjska). Namen projekta je zagotoviti pogoje za  organizacijo različnih prireditev tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pogoji pa zadostujejo potrebe vseh kategorij uporabnikov.

Obstoječa športna dvorana je tehnološko zastarela in dotrajana in ne zadostuje športno-rekreacijskim potrebam pa tudi za izvedbo ostalih prireditev ne. Poleg tega Športna dvorana Podmežakla privablja tudi veliko obiskovalcev (gledalcev), zato je njena prenova pomembna tudi iz tega vidika nenazadnje pa tudi iz vidika lokalnega in regionalnega razvoja. Gradnja oz. rekonstrukcija športno - turističnih objektov in zagotavljanje pogojev za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športnih programov predstavlja pomembno nalogo lastnikov in upravljavcev športnih objektov, prat tako morajo biti športni objekti, v katerih se organizirajo prireditve, urejeni v skladu z normativi mednarodnih športnih zvez. Skrb za urejenost pa sovpada z vsebino Nacionalnega programa športa.

Predmet projekta je izvedba II. faze investicije v Športno dvorano, in sicer ureditev zaradi dotrajanosti delov objekta ter obnova oz. posodobitev dvorane na način, da bo lahko gostila različne uporabnike (vse kategorije in vse starosti) ter večja mednarodna tekmovanja (tudi prvi del Evropskega prvenstva v košarki 2013).

Izvedba investicije Športna dvorana Podmežakla – II. faza bo zagotovila povečanje vadbenih površin na prebivalca v smislu  večnamenskosti, saj bodo vzpostavljeni pogoji za izvedbo večjega števila športnih panog.

Kapaciteta dvorane bo v času izvajanja programov na ledeni ploskvi znašala 4.500 obiskovalcev, medtem ko bo kapaciteta dvorane v primeru postavitve demontažnih tribun v parterju dvorane (kot je to predvideno v času Evropskega prvenstva v košarki 2013) znašala 5.500 obiskovalcev.

Opis aktivnosti (posegov), ki se predvidevajo:

1. Ureditev dvorane

  • parter za potrebe Evropskega prvenstva v košarki 2013 in prenova za potrebe hokejske dvorane (namestitev parketa za igralno površino, tribune s sedeži v parterju in na J tribuni bo izvedeno kot najem opreme samo za  čas prvenstva). Dvorana se uredi v smislu večnamenske funkcije;
  • ustrezno se uredijo in prenovijo strojne in električne inštalacije. Za televizijski prenos tekem se v dvorani uredijo štirje stalni kovinski podesti za kamere in ustrezni dostopi.

2. Ureditev dodatnih evakuacijskih izhodov:

  • dodatni evakuacijski izhodi na JV strani: v novem V prizidku se izvede preboj za dvoje evakuacijskih vrat;
  • dodatni evakuacijski izhodi na JZ strani.

3. Ureditev novega požarnega stopnišča in dvigala na mestu obstoječega stopnišča na SZ strani za dostop VIP prostorov: izvede se troramno stopnišče, ki omogoča namestitev dvigala na sredini.

4. Ureditev pomožnih prostorov pod S tribuno (garderobe, sanitarije in ostali pomožni oz. spremljevalni prostori)

5. Ureditev sanitarij za S tribuno v nivoju 1. nadstropja na mestu obstoječih kioskov

6. Ureditev VIP prostorov in kabin za komentatorje v 2. nadstropju S tribune po celotni dolžini objekta ter pomožnih prostorov (sanitarije, prostor za strežbo).

7. Prenova strehe: nad celotno dvorano se zamenja kritina, odstranitev akustičnega stopa zaradi namočenosti plošč z vlago.

8. Prenova fasade

9. Rušitev objekta z naslovom Ledarska 3: objekt je bil zgrajen pred letom 1967 in se uporablja kot poslovni objekt. Zaradi bližine transformatorske postaje in Športne dvorane Podmežakla, je zaradi zagotavljanja požarne varnosti potrebno odstraniti predmetni objekt.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta (NRP OB041-11-0015 Športna dvorana Podmežakla – II. faza) znaša: 6.502.486,00 €

Sofinanciranje s strani Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj: 2.959.355,00 €

Sofinanciranje s strani Republike Slovenije – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 522.240,00 €

Sofinanciranje s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji: 162.000 €

Proračun Občine Jesenice: 2.858.891,00 €

Datum začetka in konca operacije:

K projektu Športna dvorana Podmežakla – II. faza je Občina Jesenice pristopila v letu 2011, ko so se pričele aktivnosti v zvezi z Evropskim prvenstvom v košarki 2013 in ko so bile kot eno izmed prizorišč prvega dela prvenstva predvidene tudi Jesenice.

V letu 2012 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, obnova dvorane pa se je pričela v decembru 2012.

Dne 24. 5. 2012 je bila med Občino Jesenice in Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji sklenjena Pogodba št. O-12-362 o sofinanciranju gradnje športnih objektov.

Dne 30. 4. 2013 je bila med Občino Jesenice in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sklenjena Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije št. C 3330-13-299000 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, po pogodbi je predviden zaključek operacije 31. 8. 2013.

Vodja projekta:

Petra Dečman, univ.dipl.geogr., vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice

Prebrano 12243 krat Nazadnje urejano na četrtek, 02 april 2015 20:44

Galerija slik