Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Dec 2018 19

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Občina Jesenice je projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice« vključila v Dogovor za razvoj gorenjske razvojne regije, 2. dopolnitev. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dne 18. 6. 2020 izdala Odločitev o podpori, na podlagi katere je projekt deloma upravičen do sofinanciranja iz Kohezijskega sklada, kot prispevek Evropske unije in iz proračuna Republike Slovenije, kot pripadajoči nacionalni prispevek za operacijo. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Evropske unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

 

Skupna ocenjena vrednost stroškov za izvedbo operacije

2.354.826,15 €

Skupni, do sofinanciranja upravičeni stroški

974.963,67 €

Sofinanciranje Kohezijski sklad (85 %)

826.719,12 €

Sofinanciranje proračun RS (15 %)

146.244,55 €


Osnovni namen operacije je dograditev obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zgrajena bo fekalna kanalizacija na treh območjih aglomeracije Jesenice (ID aglomeracije 3556) kjer kanalizacija še ni zgrajena in sicer v naselju Murova, na Cesti bratov Stražišarjev in na delu območja KS Sava (Industrijska ulica in Ulica Cankarjevega bataljona). Cilj operacije je zagotoviti večjo priključenost na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda skladno z zahtevami veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Direktive o odpadnih vodah.

Poleg izgradnje fekalne kanalizacije bo zgrajena ali obnovljena tudi ostala javna (vodovod, plinovod, cestna razsvetljava, cesta z odvodnjavanjem) oz. zasebna (elektro kabelska kanalizacija, telekomunikacijski vodi) infrastruktura, ki pa ni upravičena do sofinanciranja iz evropskih sredstev, zato sredstva za financiranje zagotavlja proračun Občina Jesenice.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v RS: 


V aglomeraciji Jesenice (prej aglomeracija Slovenski Javornik), ki predstavlja večji poseljeni del občine Jesenice in spada med aglomeracije (območja poselitve), ki so obremenjena z več kot 10.000 PE, še ni zgrajene kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode na celotnem območju. Za aglomeracijo je zagotovljeno čiščenje komunalne odpadne vode na centralni čistilni napravi Jesenice.

Večja področja aglomeracije, kjer še ni zgrajena kanalizacija za komunalno odpadno vodo, so:

  • naselja Murova, ki obsega območje približno 60 stanovanjskih hiš s približno 215 stalnimi prebivalci,
  • vzhodni del Ceste bratov Stražišarjev na Jesenicah, ki obsega 22 stanovanjskih hiš s približno 96 stalnimi prebivalci in
  • del območja KS Sava, ki obsega 4 objekte s približno 20 stalnimi prebivalci in vključuje Industrijsko ulico in Ulico Cankarjevega bataljona.

S projektom je predvidena izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo, ki se bo navezala na obstoječe omrežje, ki se zaključuje na centralni čistilni napravi. S tem se bo povečalo število prebivalcev, ki so priključeni na sistem odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode, zmanjšale pa se bodo emisije v okolje (vode, tla). Cilj projekta je prispevati svoj delež k doseganju 98 % priključenosti na javno infrastrukturo za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Projekt je razdeljen in se bo izvedel v treh fazah. Vsaka posamezna faza se vsebinsko, finančno in terminsko nanaša na v prejšnjem odstavku opredeljena posamezna področja aglomeracije, kjer kanalizacija za odpadno vodo še ni zgrajena in kjer se izvajajo oziroma se bodo izvajale investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture.

Slovenija še ne izpolnjuje zahtev evropske Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ur. l. št.263, str. 911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. 12. 2008 in 31. 12. 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. Cilj je, da bo 98 % celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2000 PE priključenih na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Operacija je bila zaključena 30. 11. 2022, z zaključkom 3. faze investicije. Vse tri faze so bile izvedene v skladu z izdelano projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projektno dokumentacijo za izvedbo del. Bistvenih odstopanj, zaradi katerih bi bilo v skladu z gradbeno zakonodajo  potrebno izdelati novo ali spremeniti obstoječo projektno dokumentacijo, ni bilo.

Projekt po fazah
 

Splošno o projektu

Status, faza

Investicija zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje

Vrednost investicije v EUR brez DDV

853.693,03

Viri sofinanciranja

Sredstva EU, RS in občine

Začetek

12. 2. 2018

Zaključek

30. 4. 2019

Za projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova je bila v letu 2012 pripravljena projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2013. Projekt je bil gradbeno razdeljen na tri faze. Faza 2.a je ena od treh predvidenih gradbenih (izvedbenih) faz projekta in je že bila izvedena v letu 2015. Projekt, ki je predmet prijave na Razvoj regij, obsega preostali dve gradbeni fazi (faza 1 in faza 2b) projekta izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Murova, ki bosta izvedeni istočasno. S projektom je predvidena tudi obnova vodovoda, opornega zidu pri jeseniški cerkvi in cestne razsvetljave.

Opis tehnične rešitve

1. faza

Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za fekalno in meteorno vodo, obnova obstoječega vodovodnega sistema za del naselja Murova ter obnova opornega zidu in cestne razsvetljave. Projekt obravnava izgradnjo nove fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Murova na ulicah Murova, Kosova in Mirka Roglja.

Obstoječe stanje komunalne infrastrukture na tem področju je nezadostno. Cesta je ponekod poškodovana, odvodnjavanje neustrezno rešeno. Vodovodne cevi so stare in dotrajane. Ostala komunalna infrastruktura je še nezgrajena ali pa je vodena deloma podzemno, deloma pa tudi nadzemno.

Območje se nahaja v strmem terenu, tako da so ceste na večjem delu območja ograjene z opornimi in podpornimi betonskimi konstrukcijami ali stanovanjskimi objekti. Pri izvedbi del bo potrebno posebno pozornost (zlasti pri izkopih) posvetiti zaščiti teh objektov.

Zaradi omejenega prostora je predvidena izgradnja kanalizacije na način, da so predvideni posebni revizijski jaški. Ti jaški premera 1000 mm služijo hkrati za fekalno in padavinsko kanalizacijo. Tako imajo dve ločeni muldi, ki se med seboj ne tangirata, in sicer je meteorni kanal predviden višje za 1 DN fek. kanala + 10 cm. Priključki fekalnega kanala so tako predvideni pod padavinskim kanalom, priključki meteornega kanala pa preko fekalnega kanala v zaprti cevi s spustom na projektirano višino.

Meteorna (padavinska) kanalizacija

Na skrajnem vzhodu področja, izvedba padavinske kanalizacije ni potrebna, ker se vsa voda že odvaja v potok Murova.

Drugod je predvidena izgradnja kanalov po sredini ceste. V kanale se odvaja voda s ceste, ravno tako pa s streh bližnjih objektov.

Fekalna kanalizacija

Kanalizacija je zasnovana tako, da bo možna gravitacijska priključitev objektov na javno kanalizacijo z ukinitvijo obstoječih greznic. Na mestih, kjer so predvideni revizijski jaški zaradi loma trase, se bodo bližnji kanalizacijski priključki izvajali v jaške. Sicer pa se izvede priključek direktno na cev pod kotom 45° v smeri toka.

Vodovod

Na območju naselja Murova poteka star in zelo dotrajan vodovod iz LTŽ cevi. Obstoječe vodovodno omrežje je neustrezno, dotrajano in ne zagotavlja požarne varnosti.

Po ulici Murova poteka javni vodovod iz pocinkane cevi 2 1/2". Cevovod je iz leta 1934 in je dotrajan. Predviden je za obnovo iz NL DN 100 z nadtalnimi (podtalnimi) hidranti.

Po delu Kosove ulice poteka obstoječi vodovod iz PVC DN 80 mm, ki se ga v celoti zamenja s cevmi iz duktilne litine DN 100.

Oporni zid

Pri gradnji kanalizacije je potrebno izvesti tudi oporni zid. Obravnavamo oporni zid na Murovi cesti na Jesenicah – odsek 3. Lokacija zidu je nad objektoma Kosova 1 in Ulica Mirkota Roglja 2. Izvaja se na podlagi Zcest-1 kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist in ni sestavni del gradbenega dovoljenja.

Odsek 3 je dolžine 83,5 metra. Temelji so debeli 50 cm in širine 100 do 180 cm. Zid je debeline 30 cm. Maksimalna višina je 4.00 m. Do profila P4 (36 metrov) se zid izvaja dvostransko, od profila P4 do P9 pa enostransko. Betonira se ob obstoječi betonsko kamniti zid. V obstoječi zid se navrtajo sidra fi 14 in zalepijo z dvokomponentnim lepilom, da se nov in star zid povežeta skupaj. Enostransko betoniranje se izvaja po kampadah cca. 2 metra izmenično, z namenom, da se obstoječi zid ne premakne pri spodkopavanju obstoječih temeljev (preveriti na licu mesta pri izkopu za nove temelje).

Projektna dokumentacija

Splošno o projektu

Status, faza

Investicija zaključena
Pridobljeno uporabno dovoljenje

Vrednost investicije v EUR brez DDV

479.249,57 €

Viri sofinanciranja

Sredstva EU, RS in občine

Začetek

5. 8. 2019

Zaključek

17. 11. 2020

Za projekt Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev na Jesenicah je bila pripravljena projektna dokumentacija v letu 2017, gradbeno dovoljenja pa pridobljeno v začetku leta 2018.

S projektom je predvidena tudi obnova vodovoda, izvedba elektro kabelske kanalizacije s priključkom za potrebe delovanje črpališča za komunalne odpadne vode, obnova plinovodnega omrežja in obnova meteorne kanalizacije.

Opis tehnične rešitve

Predmet projekta je gradnja fekalne kanalizacije (s črpališčem, tlačnim vodom in NN elektro priključkom), vodovoda, plinovoda in elektro kabelske kanalizacije. Obnovi se tudi odvajanje meteornih vod.

Fekalna kanalizacije je sestavljena iz treh krakov: A, B, C in tlačnega voda.

Potek trase fekalne kanalizacije:

  • Krak A: zbira vodo od zadnje priključene hiše – Cesta bratov Stražišarjev 30a do najnižjega dela ulice – hiš. št. 38a, kjer se izkoristi parcelo pod cesto, ki je v lasti občine, na njej pa se postavi črpališče.
  • Krak B zbira vodo na prečni ulici – Cesta Toneta Tomšiča od hiš. št. 62 do 67.
  • Krak C zbira vodo na preostalem odseku Ceste bratov Stražišarjev in zbira odpadno vodo iz objektov hiš. št. 39, 40 in 41.

Tlačni vod poteka od črpališča (pod objektom hiš. št. 38a) proti vzhodu po Cesti bratov Stražišarjev ter se v obstoječem jašku pod večstanovanjskim objektom C. Toneta Tomšiča 70d priključuje na obstoječi jašek. Tlačni vod bo grajen iz cevi iz umetnih mas (PE, PP), nazivnega premera 90 mm. Dolžina tlačnega voda znaša 149,15 m.

Črpališče: Vsa fekalna voda se zbira na črpališču, ki je locirano pod objektom hiš. št. 38a.

Črpališče bo priključeno na javno elektroenergetsko omrežje upravljavca Elektro Gorenjska. Podatki o priključku: 1*3*20 A (13 kW). Mesto priključitve je na parcelni št. 1319, k.o. Jesenice (2175); dolžina NN elektro priključka je cca. 46 m.

Potek trase vodovoda:

Novo predvidena vodooskrba se enako kot obstoječa začne v jašku na C. Toneta Tomšiča in sledi obstoječi cevi ter se zaključuje oz. priključuje na obstoječo cev na mestu, kjer se končuje tudi kanalizacija (ki se gradi vzporedno v sklopu tega projekta).

Predvideno vodovodno omrežje je sestavljeno iz dveh krakov 1 in 2.

Vodovod 1 predstavlja glavni razvodni vodovod po Cesti bratov Stražišarjev. Poteka vzporedno z novo predvideno kanalizacijo na globini 1,5 m (dno cevi).

Vodovod 2 predstavlja glavni napajalni vodovod za celotno območje po tem projektu. Začenja se v jašku na Cesti Toneta Tomšiča. Poteka vzporedno z novo predvideno kanalizacijo na globini 1,5 m (dno cevi).

Potek trase plinovoda:

Predvidena je izgradnja plinovoda zemeljskega plina (ZP) na Cesti bratov Stražišarjev (Jesenice), od hiš. št. 33, kjer se naveže na obstoječi plinovod PE100 d90, do hiš. št. 38b.

Plinovodno omrežje se gradi za potrebe ogrevanja, kuhanja, hlajenja in pripravo tople sanitarne vode na predmetnem območju.

V občini je že razširjeno plinovodno omrežje, na katerega se novi plinovod priključi. Delovni tlak obstoječega plinovoda je 1 bar, material cevovoda PE.

Novi plinovod se priključi na obstoječi plinovod PE d90 z navrtalnim sedlom, ki omogoča priklop na živ plinovod (pod tlakom), tako ne bo potrebe po praznjenju odseka obstoječega plinovoda.  

Potek trase elektro kabelske kanalizacije:

Predvidena je izgradnja štiri cevne kabelske kanalizacije 4*PVC cev DN 160 mm + ena cev PE DN 50 mm, v dolžini 437 m, ki bo potekala samo po cesti - Cesta bratov Stražišarjev – od najbolj zahodnega zaključka kanalizacije - pri hiš. št. 30a do najbolj vzhodnega zaključka tlačnega voda – pri stanovanjskem bloku hiš. št. C. T. Tomšiča 70c.

Projektna dokumentacija

Splošno o projektu

Status, faza

Pridobljeno gradbeno dovoljenje
Javni razpis v pripravi

Vrednost investicije v EUR brez DDV

790.173,10 €

Viri sofinanciranja

Sredstva EU, RS in občine

Začetek

1. 4. 2021

Zaključek

30. 11. 2022

Za projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselju »KS Sava« je bila v letu 2007 že izdelana projektna dokumentacija, ki jo je bilo potrebno novelirati. Za ureditev komunalne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in obnova vodovoda na delu Industrijske ulice in Ulice Cankarjevega bataljona je bila tako izdelana projektna dokumentacija in v začetku leta 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Naknadno so bili izdelani še načrt nadaljevanja ureditve fekalne kanalizacije do križišča Industrijske ulice in Ulice Viktorja Kejžarja, načrt razbremenilnika visokih vod za večstanovanjske objekte Ulica Viktorja Kejžarja 32A, 32B in 37A (RVV bo odpadno vodo odvajal v novi fekalni kanal, meteorno vodo pa v Čopov graben), načrt ureditve Čopovega grabna, načrt obnove vodovoda in načrt cestno prometne ureditve. Za ureditev ostalega dela naselja, katerega prispevno območje predvidene ureditve predstavljajo Delavska ulica, Ulica bratov Rupar, Ulica Viktorja Kejžarja in delno Industrijska ulica, je že izdelan Elaborat prometne ureditve, ki predstavlja 1. sklop ureditve obravnavanega območja in je podrobneje predstavljen na spletni strani Občine v okviru projekta Prometna in komunalna ureditev KS Sava.

Opis tehnične rešitve

Glavni kanalizacijski kolektor poteka po Cesti železarjev (regionalna cesta R2-452/0368) proti CČN, po Industrijski ulici pa poteka t.i. Čopov graben, ki zbira tako meteorno kot fekalno vodo iz območja Industrijske ulice in Ulice Viktorja Kejžarja in se pod Cesto železarjev in območjem bivše železarne, izliva v Savo. Čopov graben je v precejšnji meri dotrajan in potreben obnove (deloma je še v zidani izvedbi, deloma v betonski izvedbi, dno je na več mestih erodirano).

Z investicijo, ki je v okviru tretje faze vključena v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice, ki ga občina prijavlja za sofinanciranje iz evropskih sredstev, je predvidena zgraditev javne infrastrukture za odpadno vodo po Ulici Cankarjevega bataljona in delu Industrijske ulice. Izvedba tega dela pomeni tudi osnovo za nadaljevanje komunalne in prometne ureditve obravnavanega območja KS Sava.

Kanalizacija na Ulici Cankarjevega bataljona in delu Industrijske ulice je zasnovana tako, da bo možna gravitacijska priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo z ukinitvijo obstoječih greznic. Kanalizacijski priključki (PVC d160 – SN8) se praviloma izvedejo v revizijske jaške in direktno na cev, vendar je v tem primeru predviden kontrolni jašek tudi na robu parcele dotičnega priključka (DN 800 mm). Vsi predvideni objekti (kanalizacija, revizijski jaški, peskolovi) morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi, tako  da ni možen iztok vsebine v teren in podtalje. Izvedbi vodotesnosti bo potrebno posvetiti posebno pozornost pri sami gradnji. Tako na kanalizaciji kot na objektih bo potrebno izvesti preizkus vodotesnosti.

1. odsek gradnje se deli še na dve fazi ureditve:

Prva faza ureditve predstavlja izvedbo priključnega fekalnega kanala od Ceste železarjev po Industrijski ulici do križišča z Ulico Cankarjevega bataljona in nadaljevanje po Ulici Cankarjevega bataljona. Po Ulici Cankarjevega bataljona se obnovi tudi obstoječi vodovod.

Potek kanala je lociran tako, da se ohranijo obstoječi komunalni vodi in Čopov graben, obnoviti pa je potrebno tudi vodovodno omrežje. Po Industrijski ulici poteka kanal cca 2.5 m-3.0 m od levega robu vozišča (gledano v smeri Ceste železarjev), po Ulici Cankarjevega bataljona pa približno po sredini vozišča, to je med obstoječim vodovodom in obstoječimi zidovi pred objekti, ki se priključujejo na kanal.

Druga faza ureditve predstavlja nadaljevanje gradnje fekalnega kanala po Industrijski ulici do objekta Ulica Viktorja Kejžarja 34 oz. Industrijske ulice 10.

Lokacija tega dela kanala je v največji meri odvisna od poteka obstoječega Čopovega grabna. Kanal poteka vzporedno s Čopovim grabnom.

Na delu, kjer se kanal začasno konča, se izvede hišni priključek objekta Industrijska ulica 14 (cev DN160), in priključek za objekte Ulica Viktorja Kejžarja 32a, 32b in 37a. Pri tem je potrebno opozoriti, da obstoječi kanal odvaja tako fekalno kot meteorno vodo iz teh objektov ter dvorišč okrog objektov in se izteka v Čopov graben. Preden se bodo ti objekti priključili na novo kanalizacijo, je potrebno fekalno in meteorno vodo ločiti na izvoru. Direktno na cev se priključuje tudi priključek objekta Industrijska ulica 6a.

Dodatno se zgradi še fekalni kanal po Industrijski ulici od trgovine Tapro do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja. Kanal je iz cevi DN250, v križišču z Ulico Viktorja Kejžarja pa se predvidi še en jašek, da se vanj vodi še krak fekalnega kanala iz smeri Kejžarjeve ulice.

Del Kejžarjeve ulice na Jesenicah – večstanovanjski bloki Kejžarjeva 32A, 32B, 37 in 37A imajo urejeno mešano kanalizacijo ki se v obstoječem stanju steka v obstoječo kineto Čopovega grabna, ki je v dokaj slabem stanju.  Poleg fekalnih voda se v isti kanalizaciji zbira tudi meteorna voda iz streh navedenih objektov ter parkirišč, dvorišč in drugih utrjenih pripadajočih površin navedenih objektov. Meteorno vodo je zato potrebno izločiti iz fekalne kanalizacije in v ta namen se zgradi razbremenilnik visokih vod, ki bo meteorne vode iz tega področja odvajal v Čopov graben, fekalne pa v novozgrajeno kanalizacijo.

Obnova vodovoda sestoji iz štirih sklopov. Prvi sklop (vodovod 1) se začne na križišču ulic Franca Benedičiča in Kejžarjeve (JV od osnovne šole), poteka dalje po cesti proti Industrijski ulici in pred prečkanjem kinete Čopovega grabna zavije proti S tako, da poteka preko šolskega dvorišča. Vodovod prečka kineto Čopovega grabna na mestu, kjer se kineta namensko poglobi tako, da ga vodovod (in druge inštalacije) lahko prečkajo. Za prečkanjem se nahaja glavni jašek št. 37, kjer se odcepi vodovod v smeri Cankarjeve in Kejžarjeve ulice (proti S - proti trgovini Tapro in šoli).

Drugi sklop (vodovod 2) se začne v jašku 37 in se napaja iz opisanega primarnega vodovoda. Vodovod 2 prečka kineto Čopovega grabna na istem mestu kot vodovod 1 in poteka daje proti severu po vzhodni strani kinete. Na zaključku se poveže na obstoječ vodovod, obstoječ jašek pri trgovini Tapro se poruši - gradbeni del in tudi vse vodovodne armature.

Tretji sklop (vodovod 3) se začne v jašku 46 in poteka po Industrijski ulici proti srednji šoli. Napaja se iz opisanega primarnega vodovoda in je namenjen obnovi vodovoda do konca meje obdelave.

Četrti sklop (vodovod 4) se začne v jašku 37 in poteka po Industrijski ulici proti jugu – proti cesti železarjev. Napaja se iz opisanega primarnega vodovoda in služi zgolj za pokrivanje porabe nekaj objektom ob križišču Industrijska ulica – Cesta železarjev in nima funkcije požarne oskrbe.. 

Kineta Čopovega grabna se obnovi na dolžini približno 115 m, kjer je predvidenih 5 vstopnih jaškov: po eden na vsakem zaključku, eden na prehodu inštalacij (vodovoda) preko kinete, eden na iztoku meteornega kanala iz razbremenilnika in še eden vmesni oz. na krivini. Širina kinete je 1,3 m, višina pa 1,2 m in bo potekala na globini najmanj 40 – 50 cm pod nivojem asfaltne površine.

Na območju gradnje komunalne infrastrukture se obnovi tudi cesta in uredi odvodnjavanje. Za celotno območje ureditve velja, da se v celoti ohrani obstoječa višinska ureditev, saj je le-ta vezana na obstoječe uvoze, vhode in parkirišča. Odvodnjavanje se rešuje s požiralniki z vtokom pod robnikom ali požiralniki z mrežo (delno tudi linijskim požiralnikom), od tod pa je meteorna voda speljana v meteorne kanale in naprej v Čopov graben, prvi del Industrijske ulice pa v obstoječi kanal v Cesti železarjev.

Deloma bo spremenjena tudi prometna ureditev območja in sicer v skladu z »Elaboratom prometne ureditve KS Sava«

Projektna dokumentacija

Read 4397 times Last modified on Tuesday, 07 February 2023 09:59