Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Občina Jesenice zagotavlja sredstva za letovanje socialno in materialno ogroženih otrok, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij (osnovnih šol, Vrtca Jesenice, Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice). Sredstva se podelijo na predlog šolskih svetovalnih delavcev.

Upravičeni do teh sredstev so otroci iz socialno ogroženih družin. V ugotovitvenem postopku se upoštevajo tako socialno - ekonomske razmere kot tudi socialno depriviranost (druge socialne okoliščine) družine. Pri dodelitvi se upošteva:

 • družina mora imeti stalno bivališče v občini Jesenice,
 • družina je prejemnik denarne socialne pomoči,
 • družinski dohodki za malenkost presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči,
 • družina ne zmore poiskati vseh virov socialne pomoči, do katerih so sicer upravičeni,
 • v primeru, če za otroke skrbijo stari starši ali druge osebe (rejništvo, zavodi) z nizkimi dohodki,
 • družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialnovarstvenih pomoči,
 • otroci iz enostarševskih družin, otroci nameščeni v rejništvo ali zavod.

Postopek za pridobitev:

1. Starši oz. skrbniki otrok posredujejo šolski svetovalni službi:

 • vlogo (prijavnico) z obrazložitvijo razlogov za sofinanciranje,
 • soglasje za pridobivanje podatkov,
 • ustrezna dokazila za vse socialnovarstvene pomoči, ki jih prejemajo.

2. Šolske svetovalne službe v šolah izvedejo naslednje aktivnosti:

 • Vodijo postopek zbiranja vlog (prijavnic) in ugotavljanja upravičenosti do sredstev za sofinanciranje v skladu s svojimi pristojnostmi in v skladu s strokovnimi zahtevami svetovalne službe. Podatki, pridobljeni v tem postopku, so zaupne narave in so pridobljeni v soglasju s starši oz. skrbniki otrok.
 • Seznam upravičenih otrok, ki ustrezajo zgornjim kriterijem posredujejo na Center za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice.

3. Center za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice (v nadaljevanju center) izvede naslednje aktivnosti:

 • sprejema predloge s strani svetovalnih delavcev šol in vrtca,
 • sredstva se podelijo na predlog šolskih svetovalnih delavcev in strokovnih delavcev centra, na podlagi razpoložljivih sredstev ter števila predlaganih otrok,
 • na podlagi pridobljenih predlogov s strani šolskih svetovalnih delavcev center izdela končni predlog za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in ga posreduje Občini Jesenice, ki sredstva nakaže na račun organizatorja letovanja.