Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Zavodsko varstvo

Občani, ki želijo namestitev v javnem socialno varstvenem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, lahko pridobijo vse informacije o postopku za sprejem v dom, o dolžini čakalne dobe do namestitve v dom ter vse informacije glede plačila oskrbnine v domu pri socialni delavki doma. V domu zainteresirani občani prejmejo tudi ustrezno vlogo za sprejem v dom, ki ji ob izpolnitvi priložijo zdravniško mnenje.

Povezava na spleto stran: https://dfb.si

Pravico do oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve institucionalno varstvo občani urejajo na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice. Vloga se poda na predpisanem obrazcu, ki ga dobite pri Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice. O višini oprostitve in prispevka upravičenca in njegovih zavezancev odloča Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice v sodelovanju z Občino, v kateri ima prosilec stalno bivališče. Dodatne informacije lahko dobite na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice oz. na tel. št. 04 5834 644 ali 04 5894 616.