Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Družinski pomočnik

Družinski pomočnik ponuja alternativo upravičencem do institucionalnega varstva, s poudarkom na zagotovitvi večje intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Je pravica, pri kateri, lahko v primerih in pod zakonskimi pogoji, namesto celodnevnega institucionalnega varstva, upravičenec izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Socialno varstvena storitev je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe).

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je tudi oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu ali oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe (družinski člani po zakonu o socialnem varstvu so zakonec invalidne osebe, otroci, brat, sestra, stara starši, vnuki, stric, teta).

Družinski pomočnik ima pravico do:

  • delnega plačila za izgubljeni dohodek v katerega je vključeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo,
  • ali do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega.

Vloge za priznanje pravice lahko upravičenci vložijo pri Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, Cesta železarjev 4 a, na predpisanih obrazcih. Obrazci so dosegljivi na centrih za socialno delo in tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Center za socialno delo ves čas spremlja, ali družinski pomočnik invalidni osebi zagotavlja ustrezno pomoč. V primeru spremenjenih okoliščin ali če podvomi o ustreznosti pomoči, je dolžan po dokumentacijo odstopiti invalidski komisiji, ki glede tega poda ponovno mnenje. Družinski pomočnik je dolžan pristojnemu centru za socialno delo najmanj enkrat letno poročati o izvajanju pomoči invalidni osebi. V primeru spremenjenih okoliščin, ki bi onemogočile nadaljnje izvajanje pomoči, pa je o tem dolžan nemudoma obvestiti center za socialno delo. Družinski pomočnik se mora udeleževati tudi programov usposabljanja, ki jih določi socialna zbornica.