Zdravstvo in socialna varnost

Občinska socialna pomoč

Občinska socialna pomoč je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice – UPB1 (Uradni list RS št., 84/2012)v gotovini ali v funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/a, Jesenice.

 

Občinska socialna pomoč je namenjena:

 • nakupu šolskih potrebščin in plačilu oziroma sofinanciranju šolskih dejavnosti,
 • nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov,
 • plačilu stroškov uporabe neprofitnega stanovanja (najemnine, ogrevanja, komunalnih stroškov in elektrike),
 • doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
 • doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo,
 • premostitev materialne stiske od izpadu dohodka,
 • pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih nepredvidenih situacijah (npr. smrt …),
 • pri plačilu prehrane (učenci, dijaki, starejši, posamezniki v specifičnih življenjskih razmerah ...),
 • za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialen ogroženosti.

Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje vse navedene pogoje:

 • stalno prebivališče ima na območju Občine Jesenice,
 • vsi neto dohodki in prejemki upravičenca za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči,
 • mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
 • je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske in
 • izpolnjuje druge pogoje, ki jih predvideva Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice – UPB1 (Uradni list RS št. 84/2012).

Upravičenec do občinske socialne pomoči za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja mora poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:

 • je najemnik neprofitnega stanovanja na območju Občine Jesenice, za katerega je sklenil najemno pogodbo,
 • velikost najetega neprofitnega stanovanja ustreza površinskim normativom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) oziroma aktivno išče rešitve za pridobitev manjšega stanovanja,
 • ni upravičen do subvencionirane najemnine ali zaradi utemeljenih okoliščin kljub subvenciji ne zmore poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.