Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Občina Jesenice zagotavlja sredstva za letovanje socialno in materialno ogroženih otrok, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij (osnovnih šol, Vrtca Jesenice, Centra za socialno delo Jesenice)

Upravičeni do teh sredstev so otroci iz socialno ogroženih družin. V ugotovitvenem postopku se upoštevajo tako socialne razmere družine in kot tudi socialno depriviranost otrok. Pri dodelitvi se upošteva:

 • družina mora imeti stalno bivališče v občini Jesenice
 • družina je prejemnik denarne socialne pomoči
 • družinski dohodki za malenkost presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči
 • družina ne zna poiskati vseh virov socialne pomoči, do katerih so sicer upravičeni
 • v primeru, če za otroke skrbijo stari starši z nizkimi dohodki
 • družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialnovarstvenih pomoči

Postopek za pridobitev:

1. Starši oz. skrbniki otrok posredujejo šolski svetovalni službi:

 • vlogo z obrazložitvijo razlogov za sofinanciranje
 • soglasje za pridobivanje podatkov
 • ustrezna dokazila za vse socialnovarstvene pomoči, ki jih prejemajo

2. Šolske svetovalne službe v šolah izvedejo naslednje aktivnosti:

 • vodijo postopek zbiranja vlog in ugotavljanja upravičenosti do sredstev za sofinanciranje v skladu s svojimi pristojnostmi in v skladu s strokovnimi zahtevami svetovalne službe. Podatki, pridobljeni v tem postopku, so zaupne narave in so pridobljeni v soglasju s starši oz. skrbniki otrok.
 • pred predložitvijo predloga morajo predhodno pridobiti ustrezno strokovno mnenje Centra za socialno delo Jesenice
 • na podlagi mnenja centra izdelajo končni predlog za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in ga posredujejo Občini Jesenice, ki sredstva nakaže na račun organizatorja letovanja.

Poleg navedenih socialnih pomoči Občina Jesenice zagotavlja tudi:

 • sredstva za regresirana kosila učencem iz socialno ogroženih družin in
 • sredstva za regresiranje obveznih dejavnosti učencev iz socialno ogroženih družin

Sredstva se podelijo na predlog šolskih svetovalnih delavcev.